JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 4 Tz 112/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 29. prosince 2008 v trestní věci obviněného Mgr. M. O., v jehož prospěch podal ministr spravedlnosti stížnost pro porušení zákona proti usnesení státního zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 9 ze dne 24. 9. 2007 č.j. 1 ZT 377/2007-7, a proti usnesení státního zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 9 ze dne 12. 6. 2008 č.j. 1 ZT 377/2007-43, t a k t o :

Podle § 23 odst. 3 tr. ř. z důvodů uvedených v § 20 odst. 1 tr. ř. se trestní věc obviněného Mgr. M. O. vedená u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 4 Tz 112/2008 s p o j u j e s trestní věcí obviněného Mgr. M. O. vedenou u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 4 Tz 111/2008.

Spojená věc bude nadále vedena pod sp. zn. 4 Tz 111/2008.

O d ů v o d n ě n í :

Ministr spravedlnosti podal u Nejvyššího soudu stížnost pro porušení zákona proti usnesení státního zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 9 ze dne 24. 9. 2007 č.j. 1 ZT 377/2007-7, která byla u Nejvyššího soudu vedena pod sp. zn. 4 Tz 111/2008, a dále proti usnesení státního zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 9 ze dne 12. 6. 2008 č.j. 1 ZT 377/2007-43 (správně -41), jenž byla u Nejvyššího soudu vedena pod sp. zn. 4 Tz 112/2008. Vzhledem k tomu, že se jedná o věci téhož obviněného, dospěl Nejvyšší soud k závěru, že ve smyslu ustanovení § 20 odst. 1 tr. ř. je vhodné z hlediska rychlosti a hospodárnosti řízení konat ohledně obou výše zmíněných rozhodnutí napadených stížností pro porušení zákona společné řízení. Proto Nejvyšší soud rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 29. prosince 2008

Předseda senátu:

JUDr. František Hrabec

Vydáno: 29. December 2008