JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 4 Tz 111/2005

Právní věty

Nejsou k dispozici

ČESKÁ REPUBLIKA

R O Z S U D E K

J M É N E M R E P U B L I K Y

Nejvyšší soud České republiky projednal ve veřejném zasedání konaném dne 13. září 2005 v senátě složeném z předsedy JUDr. J. P. a soudců JUDr. F. H. a JUDr. D. N. stížnost pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti České republiky ve prospěch obviněného JUDr. V. M., proti pravomocnému trestnímu příkazu Okresního soudu v Kladně ze dne 19. 4. 2004, sp. zn. 5 T 20/2004, a podle § 268 odst. 2, § 269 odst. 2 a § 270 odst. 1 tr. ř. rozhodl t a k t o :

Pravomocným trestním příkazem Okresního soudu v Kladně ze dne 19. 4. 2004, sp. zn. 5 T 20/2004, b y l p o r u š e n z á k o n v ustanovení § 55 odst. 1 písm. a) tr. zák. a v řízení předcházejícím též v ustanovení § 2 odst. 5, odst. 6 tr. ř. v neprospěch obviněného JUDr. V. M.

Napadený trestní příkaz s e z r u š u j e v celém rozsahu.

Zrušují se též všechna další rozhodnutí na zrušený trestní příkaz obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Okresnímu soudu v Kladně s e p ř i k a z u j e, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Odůvodnění:

Trestním příkazem Okresního soudu v Kladně ze dne 19. 4. 2004, sp. zn. 5 T 20/2004, byl obviněný JUDr. V. M. uznán vinným trestným činem nedovoleného ozbrojování podle § 185 odst. 1, odst. 2 písm. b) tr. zák., kterého se dopustil jednáním v době nejméně od září 1996 do 4. 11. 2003, a dále trestným činem padělání a pozměňování veřejné listiny podle § 176 odst. 1 tr. zák., kterého se dopustil jednáním v přesně nezjištěné době, přibližně v jarních měsících roku 1997. Za výše uvedená jednání byl obviněný JUDr. V. M. odsouzen podle § 185 odst. 2 tr. zák. za použití § 35 odst. 1 a § 53 odst. 2 písm. b) tr. zák. k úhrnnému peněžitému trestu ve výměře 10.000,- Kč. Podle § 54 odst. 3 tr. zák. byl obviněnému pro případ, že by ve stanovené lhůtě trest nevykonal, stanoven náhradní trest odnětí svobody v trvání 2 měsíců. Tímto trestním příkazem byl dále podle § 55 odst. 1 písm. a) tr. zák. uložen obviněnému trest propadnutí věci, a to lovecké kulovnice opakovací zn. ČZ model 550 FS, ráže 308 Win., standardního provedení, brokové hlavně české výroby zn. ČZ model 581, ráže 12/12x70, lovecké brokovnice „dvojka“ výroby USA, výrobce Parker Brothers, ráže 16/16, standardního provedení a padělaného zbrojního průkazu. Trestní příkaz byl obviněnému JUDr. V. M. doručen dne 26. 4. 2004 a právní moci nabyl dne 5. 5. 2004.

Proti pravomocnému trestnímu příkazu Okresního soudu v Kladně ze dne 19. 4. 2004, sp. zn. 5 T 20/2004, podal ministr spravedlnosti České republiky stížnost pro porušení zákona ve prospěch obviněného JUDr. V. M. Vytkl v ní, že zákon byl porušen v ustanovení § 2 odst. 5, odst. 6 tr. ř. ve vztahu k § 55 odst. 2 tr. zák.

V odůvodnění stížnosti pro porušení zákona ministr spravedlnosti namítl, že Okresní soud v Kladně v dané trestní věci napadeným trestním příkazem porušil zákon v neprospěch obviněného, neboť vlastníkem zbraní byla osoba odlišná od obviněného. Ze spisového materiálu vyplývá, že obviněný JUDr. V. M. již při prvním výslechu uvedl, že zbraně u něho nalezené při domovní prohlídce patří Z. S., od kterého je má vypůjčeny. Tyto skutečnosti potvrdil i svědek Z. S., a to při svém výslechu na Policii České republiky. Trestní spis obsahuje kopie průkazů zbraně na jméno „Z. S.“, na nichž jsou předmětné zbraně uvedeny.

Závěrem stížnosti pro porušení zákona ministr spravedlnosti navrhl, aby Nejvyšší soud vyslovil podle § 268 odst. 2 tr. ř., že trestním příkazem Okresního soudu v Kladně ze dne 19. 4. 2004, sp. zn. 5 T 20/2004, byl porušen zákon v neprospěch obviněného JUDr. V. M. ve vytýkaném směru, aby podle § 269 odst. 2 tr. ř. napadený trestní příkaz zrušil a dále postupoval podle § 270 odst. 1 tr. ř., příp. podle § 271 odst. 1 tr. ř.

Nejvyšší soud České republiky podle § 267 odst. 3 tr. ř. přezkoumal zákonnost a odůvodněnost těch výroků rozhodnutí, proti nimž byla stížnost pro porušení zákona podána, v rozsahu a z důvodů v ní uvedených, jakož i řízení napadené části rozhodnutí předcházející a dospěl k závěru, že zákon porušen byl.

Podle § 2 odst. 5 tr. ř. orgány činné v trestním řízení postupují v souladu se svými právy a povinnostmi uvedenými v tomto zákoně a za součinnosti stran tak, aby byl zjištěn skutkový stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro jejich rozhodnutí. Doznání obviněného nezbavuje orgány činné v trestním řízení povinnosti přezkoumat všechny podstatné okolnosti případu. V přípravném řízení orgány činné v trestním řízení objasňují způsobem uvedeným v tomto zákoně i bez návrhu stran stejně pečlivě okolnosti svědčící ve prospěch i v neprospěch osoby, proti níž se řízení vede. V řízení před soudem státní zástupce a obviněný mohou na podporu svých stanovisek navrhovat a provádět důkazy. Státní zástupce je povinen dokazovat vinu obžalovaného. To nezbavuje soud povinnosti, aby sám doplnil dokazování v rozsahu potřebném pro své rozhodnutí.

Podle § 2 odst. 6 tr. ř. orgány činné v trestním řízení hodnotí důkazy podle svého vnitřního přesvědčení založeného na pečlivém uvážení všech okolností případu jednotlivě i v jejich souhrnu.

Podle § 55 odst. 1 písm. a) tr. zák. soud může uložit trest propadnutí věci, které bylo užito k spáchání trestného činu. Podle § 55 odst. 2 může soud uložit trest propadnutí věci, jen jde-li o věc náležející pachateli.

Z obsahu trestního spisu vedeného u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 5 T 20/2004 bylo zjištěno, že obviněný JUDr. V. M. předmětné zbraně nenabyl do svého vlastnictví podle občanského zákoníku. Vlastníkem zbraní má být Z. S., od něhož měl obviněný JUDr. V. M. výše specifikované zbraně vypůjčeny. Pokud byl Okresním soudem v Kladně uložen ohledně výše uvedených zbraní obviněnému JUDr. V. M. napadeným trestním příkazem trest propadnutí věci podle § 55 odst. 1 písm. a) tr. zák., došlo k zjevnému pochybení, neboť trest propadnutí věci může soud uložit, jen jde-li o věc, která náleží pachateli (§ 55 odst. 2 tr. zák.). Pachateli věc nenáleží, je-li jejím vlastníkem osoba od pachatele rozdílná. Pachateli proto nenáleží věc vypůjčená, svěřená, pronajatá a také ani věc odcizená, zpronevěřená apod.

V projednávané věci existují ve spise důkazy nasvědčující tomu, že vlastníkem předmětných zbraní je Z. S., a to jednak výpověď obviněného JUDr. V. M. ze dne 4. 11. 2003 (č. l. 42-44), kdy uvedl, že zbraně nalezené u něho při domovní prohlídce patří p. Z. S., od kterého je má vypůjčeny, a jednak výpověď svědka Z. S. ze dne 5. 11. 2003 (č. l. 49-50), který potvrdil, že výše uvedené zbraně půjčil obviněnému JUDr. V. M. Dále jsou v trestním spise založeny kopie průkazů zbraně na jméno Z. S., na nichž jsou předmětné zbraně uvedeny (včetně uvedení vzoru, ráže a výrobního čísla, č. l. 27-30). Vzhledem k těmto skutečnostem měl Okresní soud v Kladně postupovat ohledně předmětných zbraní v souladu s ustanovením § 80 odst. 1 tr. ř.

Dále je nutné poznamenat, že trestním příkazem byl podle § 55 odst. 1 písm. a) tr. zák. vysloven trest propadnutí věci, avšak nejen lovecké kulovnice opakovací zn. ČZ model 550 FS, ráže 308 Win., standardního provedení, brokové hlavně české výroby zn. ČZ model 581, ráže 12/12x70, a lovecké brokovnice „dvojka“ výroby USA, výrobce Parker Brothers, ráže 16/16, standardního provedení, ale také padělaného zbrojního průkazu. Trest propadnutí věci - padělaného zbrojního průkazu byl obviněnému JUDr. V. M. uložen v souladu se zákonem.

Vzhledem k tomu, že obviněnému JUDr. V. M. byl v daném případě ohledně výše uvedených zbraní uložen trest propadnutí věci, ačkoliv soud takový trest podle zákona uložit nemohl, je zjevné, že jde o trest, který je ve zřejmém rozporu s účelem trestu (§ 266 odst. 2 tr. ř.).

Z výše uvedeného vyplývá, že rozhodnutí o uložení trestu propadnutí věci (lovecké kulovnice opakovací zn. ČZ model 550 FS, ráže 308 Win., standardního provedení, brokové hlavně české výroby zn. ČZ model 581, ráže 12/12x70, a lovecké brokovnice „dvojka“ výroby USA, výrobce Parker Brothers, ráže 16/16, standardního provedení) je důsledkem nedostatečně zjištěného skutkového stavu a chybného hodnocení důkazů, proto Nejvyšší soud vyslovil, že napadeným trestním příkazem byl ve výroku o uložení trestu propadnutí věci porušen zákon v ustanovení § 55 odst. 1 písm. a) tr. zák. a v řízení předcházejícím též v ustanovení § 2 odst. 5, odst. 6 tr. ř. v neprospěch obviněného JUDr. V. M.

Poté Nejvyšší soud podle § 269 odst. 2 tr. ř. napadený trestní příkaz v celém rozsahu zrušil. Zrušení se nemůže týkat jen výroku o uložení trestu propadnutí věci - lovecké kulovnice opakovací zn. ČZ model 550 FS, ráže 308 Win., standardního provedení, brokové hlavně české výroby zn. ČZ model 581, ráže 12/12x70 a lovecké brokovnice „dvojka“ výroby USA, výrobce Parker Brothers, ráže 16/16, standardního provedení, neboť tento výrok nelze oddělit od trestu propadnutí věci - padělaného zbrojního průkazu. Trestní příkaz bylo nutné zrušit v celém rozsahu, neboť výrok o vině spolu s částečně nezrušeným výrokem o trestu nemůže zůstat pravomocným se zřetelem na důsledky případně podaného odporu proti doplněnému výroku o trestu uvedené v § 314g odst. 2 tr. ř. (podaným odporem se ruší celý trestní příkaz). Současně byla zrušena i všechna rozhodnutí na zrušený trestní příkaz obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Podle § 270 odst. 1 tr. ř. je-li po zrušení napadeného rozhodnutí nebo některého jeho výroku nutno učinit ve věci rozhodnutí nové, přikáže Nejvyšší soud zpravidla orgánu, o jehož rozhodnutí jde, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. V daném případě to znamená případně vydat nový trestní příkaz a následně postup podle § 80 odst. 1 tr. ř., tj. rozhodnutí o tom, co s odňatou věcí, které již k dalšímu řízení není třeba.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 13. září 2005

Předseda senátu:

JUDr. J. P.

Vydáno: 13. September 2005