JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 4 Tz 110/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

ČESKÁ REPUBLIKA

R O Z S U D E K

J M É N E M R E P U B L I K Y

Nejvyšší soud České republiky projednal ve veřejném zasedání konaném dne 29. ledna 2009 v senátě složeném z předsedy JUDr. J. P. a soudců JUDr. F. H. a JUDr. P. Š. stížnost pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti České republiky ve prospěch obviněného D. K., proti trestnímu příkazu Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 24. 10. 2007, sp. zn. 7 T 198/2007, a podle § 268 odst. 2, § 269 odst. 2 a § 270 odst. 1 tr. ř. rozhodl t a k t o :

Pravomocným trestním příkazem Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 24. 10. 2007, sp. zn. 7 T 198/2007, b y l p o r u š e n z á k o n v ustanoveních § 35 odst. 2, § 36, § 45a odst. 1 tr. zák. a v řízení předcházejícím též v ustanovení § 2 odst. 5, odst. 6 tr. ř. v neprospěch obviněného D. K.

Napadený trestní příkaz s e z r u š u j e v části týkající se obviněného D. K.

Zrušují se též všechna další rozhodnutí na zrušenou část trestního příkazu obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Okresnímu soudu v Karlových Varech s e p ř i k a z u j e , aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

O d ů v o d n ě n í :

Obviněný D. K. byl trestním příkazem Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 10. 9. 2007, sp. zn. 7 T 172/2007, který mu byl doručen dne 26. 9. 2007, uznán vinným trestnými činy řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění podle § 180d tr. zák. a maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171 odst. 1 písm. c) tr. zák., jichž se dopustil jednáním ze dne 17. 8. 2007, a byl mu uložen podle § 180d tr. zák. za použití § 35 odst. 1 tr. zák. s přihlédnutím k § 314e odst. 2 tr. ř. úhrnný trest odnětí svobody v trvání pěti měsíců s podmíněným odkladem na zkušební dobu v trvání osmnácti měsíců. Dále mu byl uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na dobu dvou let. Státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Karlových Varech podal proti trestnímu příkazu odpor a ve smyslu § 314g odst. 2 tr. řádu došlo ke zrušení trestního příkazu.

Následně rozsudkem Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 15. 10. 2007, sp. zn. 7 T 172/2007, byl obviněný D. K. uznán vinným trestnými činy řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění podle § 180d tr. zák. a maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171 odst. 1 písm. c) tr. zák., jichž se dopustil jednáním ze dne 17. 8. 2007, za což byl odsouzen podle § 180d tr. zák. za použití § 35 odst. 1, 45 odst. 1, 2 a § 45a odst. 1 tr. zák. k úhrnnému trestu obecně prospěšných prací ve výměře 300 hodin, který byl doplněn trestem zákazu činnosti spočívajícím v zákazu řízení motorových vozidel na dobu dvou let. Rozsudek nabyl právní moci dnem vyhlášení, tj. 15. 10. 2007.

Trestním příkazem Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 24. 10. 2007, sp. zn. 7 T 198/2007, byli obvinění D. K. a M. B. uznáni vinnými trestnými činy krádeže podle § 247 odst. 1 písm. e) tr. zák. a poškozování a ohrožování provozu obecně prospěšného zařízení podle § 182 odst. 1 písm. a) tr. zák., jichž se dopustili jako spolupachatelé ve smyslu § 9 odst. 2 tr. zák. tak, že dne 17. 8. 2007 kolem 14.20 hodin na železniční trati mezi stanicemi M. v okrese K. V. a O. K. v okrese Ch. v úseku km 13.100 – 13.210 odcizili 110 m kabelu TCEKPFLE 2P 1.0, který kleštěmi přeštípli, čímž došlo k přerušení kontrol a ovládání staničního zabezpečovacího zařízení dopravy O. K. s dispečerem v ŽST B. n. T. a dále došlo k přerušení telefonního spojení v úseku T. a M. L. s dispečerem v ŽST B. n. T. Odcizením kabelu dále způsobili Č. d., a.s., Správě dopravní cesty K. V. škodu ve výši 2.395,- Kč. Uvedeného jednání se dopustili přesto, že oba byli pro trestný čin krádeže odsouzeni, a to obviněný M. B. rozsudkem Okresního soudu v Chebu ze dne 23. 5. 2006, sp. zn. 6 T 22/2006 a obviněný D. K. rozsudkem Okresního soudu v Chebu ze dne 22. 3. 2007, sp. zn. 1 T 19/2007.

Za shora uvedené trestné činy byli oba obvinění odsouzeni shodně podle § 182 odst. 1 tr. zák. s přihlédnutím k § 314e odst. 2 tr. ř. a § 35 odst. 1, § 45 odst. 1, 2 a § 45a odst. 1 tr. zák. k úhrnnému trestu obecně prospěšných prací ve výměře 400 hodin. Trestní příkaz byl obviněnému D. K. doručen dne 6. 11. 2007 a právní moci nabyl u obviněného D. K. dne 15. 11. 2007.

Trestním příkazem Okresního soudu v Chebu ze dne 6. 8. 2007, sp. zn. 5 T 115/2007, byli obvinění D. K. a J. Š. uznáni vinnými trestným činem krádeže podle 247 odst. 1 písm. b), e) tr. zák. (obviněný Š. podle § 247 odst. 1 písm. b) tr. zák.), kterého se dopustili jednáním ze dne 8. 7. 2007, a byl jim uložen podle § 247 odst. 1 tr. zák. za použití § 45 odst. 1 a § 45a odst. 1 tr. zák. s přihlédnutím k § 314e odst. 2 tr. ř. trest obecně prospěšných prací, a to u obviněného D. K. ve výměře 400 hodin a u obviněného J. Š. ve výměře 220 hodin. Trestní příkaz byl obviněnému D. K. doručen dne 5. 9. 2007 a nabyl právní moci dne 13. 9. 2007.

Obviněný D. K. byl trestním příkazem Okresního soudu v Chebu ze dne 22. 8. 2007, sp. zn. 5 T 119/2007, který mu byl doručen dne 6. 9. 2007, uznán vinným trestným činem maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171 odst. 1 písm. c) tr. zák., kterého se dopustil jednáním ze dne 22. 7. 2007, a byl mu uložen podle § 171 odst. 1 tr. zák. za použití § 45 odst. 1 a § 45a odst. 1 tr. zák. s přihlédnutím k § 314e odst. 2 tr. ř. trest obecně prospěšných prací ve výměře 300 hodin. Dále mu byl uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na dobu třiceti měsíců. Proti trestnímu příkazu podal obviněný odpor a ve smyslu § 314g odst. 2 tr. řádu došlo ke zrušení trestního příkazu.

Následně byl rozsudkem Okresního soudu v Chebu ze dne 17. 1. 2008, sp. zn. 5 T 119/2007, obviněný D. K. uznán vinným trestným činem maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171 odst. 1 písm. c) tr. zák., kterého se dopustil jednáním ze dne 22. 7. 2007, za což byl odsouzen podle § 247 odst. 1 tr. zák. za použití § 35 odst. 2 tr. zák. k souhrnnému trestu odnětí svobody v trvání šesti měsíců. Pro výkon uloženého trestu byl podle § 39a odst. 2 písm. b) tr. zák. zařazen do věznice s dozorem. Současně byl zrušen výrok o trestu z trestního příkazu Okresního soudu v Chebu ze dne 6. 8. 2007, sp. zn. 5 T 115/2007, jakož i všechna další rozhodnutí na tento výrok obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Dále mu byl uložen trest zákazu činnosti spočívajícím v zákazu řízení motorových vozidel na dobu dvou let. Rozsudek nabyl právní moci dne 4 . 2. 2008.

Proti pravomocnému trestnímu příkazu Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 24. 10. 2007, sp. zn. 7 T 198/2007, podal ministr spravedlnosti České republiky stížnost pro porušení zákona ve prospěch obviněného D. K. Vytkl v ní, že zákon byl porušen v ustanoveních § 35 odst. 2, § 36 a § 45a odst. 1 tr. zák. a v ustanovení § 2 odst. 5, odst. 6 tr. ř. v řízení předcházejícím.

V odůvodnění stížnosti pro porušení zákona ministr spravedlnosti namítl, že Okresní soud v Karlových Varech se neřídil ustanoveními § 36 a § 45a odst. 1 tr. zák., neboť napadeným trestním příkazem byla překročena hranice 400 hodin stanovená jako maximální výměra pro trest obecně prospěšných prací vzhledem k dříve uloženému trestu obecně prospěšných prací rozsudkem Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 15. 10. 2007, sp. zn. 7 T 172/2007. Ministr spravedlnosti dále namítá, že napadeným trestním příkazem měl být správně uložen souhrnný trest podle § 35 odst. 2 tr. zák. ve vztahu k shora citovanému rozsudku Okresního soudu v Karlových Varech, neboť mezi souzenými trestnými činy je dán znak souhrnnosti. V trestní věci Okresního soudu v Karlových Varech, sp. zn. 7 T 198/2007, při nápadu obžaloby dne 23. 10. 2007 vedoucí trestní kanceláře v souladu s povinností vyplývající z § 153 odst. 2 Instrukce Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 3. 12. 2001, č. j. 505/2001 - Org., věc řádně vylustrovala a na obžalobě pak uvedla předchozí věc týkající se obviněného D. K., která k Okresnímu soudu v Karlových Varech napadla již dne 7. 9. 2007 a byla vedena pod sp. zn. 7 T 172/2007. Uvedenou skutečností se okresní soud nikterak nezabýval a neopatřil si důkazy ve formě přílohového trestního spisu Okresního soudu v Karlových Varech, sp. zn. 7 T 172/2007. Protože trestní věc Okresního soudu v Karlových Varech, sp. zn. 7 T 172/2007, byla rozhodnuta rozsudkem, nelze v dalším řízení využít při vztahu souhrnnosti rozhodnutí formou trestního příkazu.

Závěrem stížnosti pro porušení zákona ministr spravedlnosti navrhl, aby Nejvyšší soud vyslovil podle § 268 odst. 2 tr. ř., že trestním příkazem Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 24. 10. 2007, sp. zn. 7 T 198/2007, byl porušen zákon v neprospěch obviněného D. K. ve vytýkaném směru, aby podle § 269 odst. 2 tr. ř. napadený trestní příkaz zrušil a dále postupoval podle § 270 odst. 1 tr. ř.

Nejvyšší soud České republiky podle § 267 odst. 3 tr. ř. přezkoumal zákonnost a odůvodněnost těch výroků rozhodnutí, proti nimž byla stížnost pro porušení zákona podána, v rozsahu a z důvodů v ní uvedených, jakož i řízení napadené části rozhodnutí předcházející, a dospěl k závěru, že zákon porušen byl.

Nejvyšší soud se předně zabýval námitkou ministra spravedlnosti, že napadeným trestním příkazem Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 24. 10. 2007, sp. zn. 7 T 198/2007, měl být uložen souhrnný trest ve vztahu k rozsudku Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 15. 10. 2007, sp. zn. 7 T 172/2007.

Podle § 35 odst. 1 tr. zák. odsuzuje-li soud pachatele za dva nebo více trestných činů, uloží mu úhrnný trest podle toho zákonného ustanovení, které se vztahuje na trestný čin z nich nejpřísněji trestný; vedle trestu přípustného podle takového zákonného ustanovení lze v rámci úhrnného trestu uložit i jiný druh trestu, jestliže jeho uložení by bylo odůvodněno některým ze souzených trestných činů. Jsou-li dolní hranice trestních sazeb odnětí svobody různé, je dolní hranicí úhrnného trestu nejvyšší z nich. Neumožňuje-li tento zákon za některý z takových trestných činů uložit jiný trest, než je trest odnětí svobody, nemůže být úhrnným trestem jiný z trestů uvedených v § 27 jako trest samostatný.

Podle § 35 odst. 2 tr. zák. soud uloží souhrnný trest podle zásad uvedených v odstavci 1, když odsuzuje pachatele za trestný čin, který spáchal dříve, než byl soudem prvního stupně vyhlášen odsuzující rozsudek za jiný jeho trestný čin. Spolu s uložením souhrnného trestu soud zruší výrok o trestu uloženém pachateli rozsudkem dřívějším, jakož i všechna další rozhodnutí na tento výrok obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Souhrnný trest nesmí být mírnější než trest uložený rozsudkem dřívějším. V rámci souhrnného trestu musí soud vyslovit trest ztráty čestných titulů a vyznamenání, ztráty vojenské hodnosti, propadnutí majetku nebo propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty, jestliže takový trest byl vysloven již rozsudkem dřívějším.

Podle § 314e odst. 4 písm. c) tr. ř. nelze trestní příkaz vydat jestliže má být uložen souhrnný trest a předchozí trest byl uložen rozsudkem.

Obviněný D. K. byl trestním příkazem Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 24. 10. 2007, sp. zn. 7 T 198/2007, který mu byl doručen dne 6. 11. 2007, uznán vinným trestnými činy krádeže podle § 247 odst. 1 písm. e) tr. zák. a ohrožování provozu obecně prospěšného zařízení podle § 182 odst. 1 písm. a) tr. zák., jichž se dopustil jednáním ze dne 17. 8. 2007. Trestní příkaz nabyl u obviněného D. K. právní moci dne 15. 11. 2007. Trestním příkazem Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 10. 9. 2007, sp. zn. 7 T 172/2007, byl obviněný D. K. uznán vinným trestnými činy řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění podle § 180d tr. zák. a maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171 odst. 1 písm. c) tr. zák., jichž se dopustil jednáním dne 17. 8. 2007. Trestní příkaz byl obviněnému D. K. doručen dne 26. 9. 2007 (doručení trestního příkazu obviněnému se považuje za okamžik vyhlášení rozsudku s účinky s tím spojenými § 314e odst. 5 tr. řádu) a s ohledem na podání odporu státním zástupcem Okresního státního zastupitelství v Karlových Varech bylo ve věci znovu rozhodnuto rozsudkem dne 15. 10. 2007.

Z naznačeného výčtu je zřejmé, že trestného činu projednávaného ve věci vedené u Okresního soudu v Karlových Varech pod sp. zn. 7 T 198/2007 se obviněný D. K. dopustil dříve, než mu byl doručen trestní příkaz Okresního soudu v Karlových Varech, sp. zn. 7 T 172/2007, a proto jsou tyto trestné činy ve vztahu souběhu s trestnými činy z trestního příkazu Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 24. 10. 2007, sp. zn. 7 T 198/2007. Podle § 35 odst. 2 tr. zák. se odsuzujícím rozsudkem soudu I. stupně za jiný trestný čin rozumí prvý odsuzující rozsudek (trestní příkaz) o jiném trestném činu bez ohledu na to, že v řádném nebo mimořádném opravném řízení byl tento rozsudek (trestní příkaz) zrušen. Trestní příkaz má stejnou povahu jako odsuzující rozsudek (§ 314e odst. 5 tr. ř.), přičemž účinky spojené s vyhlášením rozsudku nastávají doručením trestního příkazu obviněnému.

Za této situace je třeba přisvědčit námitce uvedené ve stížnosti pro porušení zákona, že v trestní věci vedené u Okresního soudu v Karlových Varech, sp. zn. 7 T 198/2007, měl být obviněnému D. K. uložen souhrnný trest za shora uvedené trestné činy při současném zrušení výroku o trestu z trestního příkazu Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 15. 10. 2007, sp. zn. 7 T 172/2007, podle zásad uvedených v ustanovení § 35 odst. 2 tr. zák. (§ 35 odst. 1 tr. zák), tzn. podle toho zákonného ustanovení, které se vztahuje na trestný čin z nich nejpřísněji trestný. Vzhledem k tomu, že v trestní věci vedené u Okresního soudu v Karlových Varech vedené pod sp. zn. 7 T 172/2007 bylo rozhodováno rozsudkem, vydání trestního příkazu při ukládání souhrnného trestu s přihlédnutím k ustanovení § 314e odst. 4 písm. c) tr. ř. je vyloučeno.

Dále je třeba uvést, že podle § 36 tr. zák. platí, že pokud soud odsuzuje pachatele za trestný čin, který spáchal před tím, než byl trest uložený dřívějším rozsudkem vykonán, a ukládá mu trest stejného druhu, nesmí tento trest spolu s dosud nevykonanou částí trestu uloženého dřívějším rozsudkem přesahovat nejvyšší výměru dovolenou trestním zákonem pro tento druh trestu. Podle § 45a odst. 1 tr. zák. může soud uložit trest obecně prospěšných prací ve výměře od 50 do 400 hodin.

V případě projednávané trestní věci byl obviněný D. K. nejprve odsouzen rozsudkem Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 15. 10. 2007, sp. zn. 7 T 172/2007, k úhrnnému trestu obecně prospěšných prací ve výměře 300 hodin a poté byl odsouzen trestním příkazem Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 24. 10. 2007, sp. zn. 7 T 198/2007, k dalšímu trestu obecně prospěšných prací, tentokrát ve výměře 400 hodin.

Jak vyplývá ze spisu Okresního soudu v Chebu, sp. zn. 7 Nt 1256/2007, výkon trestu obecně prospěšných prací ve výměře 300 hodin uložený obviněnému D. K. rozsudkem Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 15. 10. 2007, sp. zn. 7 T 172/2007, byl obviněnému podle § 336 odst. 2 tr. řádu nařízen usnesením Okresního soudu v Chebu ze dne 13. 11. 2007, sp. zn. 7 Nt 1256/2007. V době, kdy byl vydán napadený trestní příkaz, tj. dne 24. 10. 2007, tak obviněný D. K. ještě ani nezapočal vykonávat trest obecně prospěšných prací ve výměře 300 hodin, který mu byl uložen pravomocně rozsudkem Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 15. 10. 2007, sp. zn. 7 T 172/2007.

Za této situace je zřejmé, že trest obecně prospěšných prací uložený obviněnému D. K. trestním příkazem Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 24. 10. 2007, sp. zn. 7 T 198/2007, ve výměře 400 hodin spolu s dosud nevykonanou částí dříve uloženého trestu obecně prospěšných prací přesahoval o 300 hodin nejvyšší výměru dovolenou trestním zákonem pro trest obecně prospěšných prací, která je stanovena na 400 hodin.

Z uvedeného vyplývá, že Okresní soud v Karlových Varech trestním příkazem ze dne 24. 10. 2007, sp. zn. 7 T 198/2007, porušil zákon v ustanovení § 36 tr. zák. a § 45a odst. 1 tr. zák. ve výroku o ukládaném trestu obecně prospěšných prací ve vztahu k obviněnému D. K.

Podle § 2 odst. 5 tr. ř. orgány činné v trestním řízení postupují v souladu se svými právy a povinnostmi uvedenými v tomto zákoně a za součinnosti stran tak, aby byl zjištěn skutkový stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro jejich rozhodnutí.

Podle § 2 odst. 6 tr. ř. orgány činné v trestním řízení hodnotí důkazy podle svého vnitřního přesvědčení založeného na pečlivém uvážení všech okolností případu jednotlivě i v jejich souhrnu.

Z obsahu trestního spisu vedeného u Okresního soudu v Karlových Varech pod sp. zn. 7 T 198/2007 vyplývá, že Okresní soud v Karlových Varech v této trestní věci neshromáždil všechny podklady potřebné pro rozhodnutí ve věci, zejména další trestní spis téhož soudu týkající se předchozí trestné činnosti obviněného D. K. Okresní soud v Karlových Varech věděl, a to z lustra na č. l. 58 spisu, že se proti obviněnému u téhož soudu vede další trestní řízení, ale neučinil potřebné kroky ke zjištění, v jakém stadiu se věc nachází a zda již ve věci bylo vydáno rozhodnutí. Okresní soud v Karlových Varech tedy nezjistil skutkový stav věci v rozsahu, který byl nezbytný pro jeho rozhodnutí, důkazy chybně zhodnotil, v důsledku čehož byl napadeným trestním příkazem porušen zákon i v ustanoveních § 2 odst. 5, odst. 6 tr. ř. v neprospěch obviněného D. K.

Je zřejmé, že všechna porušení zákona, která Nejvyšší soud zjistil na základě důvodů uvedených v podané stížnosti pro porušení zákona, se týkají výhradně výroku o trestu napadeného trestního příkazu. Podle § 266 odst. 2 tr. ř. však lze proti výroku o trestu podat stížnost pro porušení zákona jen tehdy, jestliže trest je ve zřejmém nepoměru k stupni nebezpečnosti činu pro společnost nebo k poměrům pachatele nebo jestliže uložený druh trestu je v zřejmém rozporu s účelem trestu.

Podle názoru Nejvyššího soudu je třeba překročení horní hranice zákonné sazby některého druhu trestu uložením několika samostatných trestů tohoto druhu určitému pachateli zásadně považovat za uložení druhu trestu, který je v zřejmém rozporu s jeho účelem ve smyslu § 266 odst. 2 tr. ř.

Význam zákonných trestních sazeb spočívá mimo jiné v tom, že každá zákonná trestní sazba odpovídá stupni nebezpečnosti pro společnost, který je charakteristický pro trestné činy, pro které lze trest v dané trestní sazbě uložit, její rozmezí je přitom stanoveno tak, aby směřovala k naplnění účelu takto ukládaného trestu. K dosažení účelu trestu stanoveného trestním zákonem tedy musí být správně stanoven nejen druh trestu, ale i jeho výše, pouze správně stanovený trest v otázce druhu i výše vede k naplnění účelu trestu. Překročení horní hranice zákonné sazby některého druhu trestu uložením několika samostatných trestů tohoto druhu má proto za následek, že takto stanovený druh trestu zásadně nemůže splnit účel trestu, k jehož naplnění směřuje zákonem stanovená trestní sazba.

V daném případě je nepochybně trest obecně prospěšných prací, který spolu s dříve uloženým trestem téhož druhu přesahuje horní hranici zákonné trestní sazby o 300 hodin, v zřejmém rozporu s jeho účelem.

Nejvyšší soud proto podle § 268 odst. 2 tr. ř. vyslovil, že pravomocným trestním příkazem Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 24. 10. 2007, sp. zn. 7 T 198/2007, byl porušen zákon v ustanoveních § 35 odst. 2, § 36, § 45a odst. 1 tr. zák. a v řízení předcházejícím též v ustanovení § 2 odst. 5, odst. 6 tr. ř. v neprospěch obviněného D. K., podle § 269 odst. 2 tr. ř. napadený trestní příkaz zrušil v části týkající se obviněného D. K., když výrok o vině v trestním příkazu nemůže sám o sobě zůstat pravomocný se zřetelem na důsledky případně podaného odporu proti výroku o trestu uvedené v § 314g odst. 2 tr. ř. (podáním odporu se ruší celý trestní příkaz). Nejvyšší soud dále zrušil i všechna další rozhodnutí na zrušenou část trestního příkazu obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Podle § 270 odst. 1 tr. ř. bylo Okresnímu soudu v Karlových Varech přikázáno, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl, přičemž aby při rozhodování o trestu obviněného D. K. respektoval všechna zákonná ustanovení pro ukládání trestu, včetně ustanovení § 35 odst. 2, § 36 a § 45a odst. 1 tr. zák.

Samosoudce Okresního soudu v Karlových Varech v nově provedeném řízení doplní dokazování spisem téhož soudu sp. zn. 7 T 172/2007, ale i spisy Okresního soudu v Chebu, sp. zn. 5 T 115/2007 a 5 T 119/2007, které jsou nezbytné z hlediska úvah o uložení souhrnného trestu podle § 35 odst. 2 tr. zák., aktuálním opisem rejstříku trestů obviněného, jakož i zprávou Probační a mediační služby České republiky, středisko K. V., zda a případně v jakém rozsahu obviněný trest obecně prospěšných prací, který mu byl uložen rozsudkem Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 15. 10. 2007, sp. zn. 7 T 172/2007, vykonal. Provedením a vyhodnocením těchto důkazů společně s důkazy, které jsou již součástí trestního spisu, může Okresní soud v Karlových Varech dospět k závěru o uložení adekvátního druhu trestu a jeho výměry.

Samosoudce Okresního soudu v Karlových Varech bude při svém rozhodování omezen ustanovením § 273 tr. ř., které zakazuje, aby novým rozhodnutím došlo ke zhoršení postavení obviněného, neboť stížnost pro porušení zákona byla podána v jeho prospěch a Nejvyšší soud vyslovil porušení zákona, k němuž došlo v neprospěch obviněného (zákaz reformationis in peius). Bude přitom dále dbát i ustanovení § 314e odst. 4 písm. c) tr. ř., dle kterého nelze trestní příkaz vydat jestliže má být uložen souhrnný trest a předchozí trest byl uložen rozsudkem.

Orgán, jemuž byla věc přikázána, je vázán právním názorem, který vyslovil ve věci Nejvyšší soud a je povinen provést ty procesní úkony, jejichž provedení Nejvyšší soud nařídil (§ 270 odst. 4 tr. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 29. ledna 2009

Předseda senátu:

JUDr. J. P.

Vypracoval:

JUDr. P. Š.

Vydáno: 29. January 2009