JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 4 Tz 102/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v trestní věci obviněného M. R., v jehož prospěch podal ministr spravedlnosti stížnost pro porušení zákona proti pravomocnému usnesení státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Litoměřicích ze dne 12. 5. 2008 sp. zn. ZT 94/2007, a podle § 23 odst. 3 tr. řádu per analogiam rozhodl t a k t o :

Trestní věc obviněného M. R., vedená u Nejvyššího soudu České republiky pod sp. zn. 4 Tz 102/2008, s e s p o j u j e ke společnému projednání a rozhodnutí s trestní věcí vedenou u tohoto soudu proti obviněné M. R. pod sp. zn. 4 Tz 101/2008.

Věc bude nadále vedena pod sp. zn. 4 Tz 101/2008.

O d ů v o d n ě n í :

S ohledem na obsah podaného mimořádného opravného prostředku ve věci obviněného M. R. shledal Nejvyšší soud České republiky důvody pro společné projednání věci v intencích § 20 odst. 1 a § 23 odst. 3 tr. řádu per analogiam.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 19. prosince 2008

Předsedkyně senátu:

JUDr. Danuše Novotná

Vydáno: 19. December 2008