JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 4 Nd 417/2009

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Danuše Novotné a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Petra Šabaty v právní věci žalobce D. & I. C. L., 324-326 Regents Street, W1B 3BL Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, proti žalovaným 1) Ing. M. K., bytem Blatenská 13/2169, 148 00 Praha 4 – Chodov, 2) J. M., bytem Odborů 1764, 735 41 Petřvald, 3) S. B., bytem Gen. Svobody 21/213, 736 01 Havířov, 4) L. B., bytem Gen. Svobody 21/213, 736 01 Havířov, a 5) D. S., bytem Staňková 14, 700 30 Ostrava, o zaplacení částky 148.163,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 32 C 43/2005, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2, 3 o. s. ř., t a k t o :

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 32 C 43/2005, s e n e p ř i k a z u j e k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Ostravě.

O d ů v o d n ě n í :

V označeném řízení podali žalovaní S. B. a L. B. prostřednictvím své právní zástupkyně spolu s odporem proti platebnímu rozkazu ze dne 16. 3. 2005, návrh na delegaci věci z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu v Ostravě. Návrh odůvodnili tím, že 4 z 5 žalovaných mají bydliště v Moravskoslezském kraji, také žalovaná Ing. K. dříve v tomto kraji bydlela, a proto považují z hlediska nákladů na řízení za vhodné přikázat věc Okresnímu soudu v Ostravě.

Žalobce na výzvu Obvodního soudu pro Prahu 4 sdělil, že s návrhem na delegaci jinému soudu nesouhlasí a trvá na pokračování řízení u Obvodního soudu pro Prahu 4, žalovaná D. S. vyslovila s návrhem souhlas. K návrhu se nevyjádřili žalovaní Ing. M. K. a J. M.

Obvodní soud pro Prahu 4 předložil návrh na delegaci spolu se spisem sp. zn. 32 C 43/2005, k rozhodnutí Nejvyššímu soudu.

Podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty první o. s. ř. o přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty druhé o. s. ř. účastníci mají právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána.

Nejvyšší soud jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána, návrh na přikázání věci z důvodu vhodnosti projednal a dospěl k závěru, že v posuzovaném případě nejsou splněny zákonné podmínky k tomu, aby věc byla přikázána jinému soudu z důvodu vhodnosti.

Předpokladem přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. je především existence okolností, jež umožňují hospodárnější a rychlejší projednání věci.

Důvody vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. mohou být různé

v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků i jiných okolnostech. Půjde zejména o skutečnosti, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. K přikázání věci jinému než příslušnému soudu by mělo docházet pouze výjimečně a jen ze závažných důvodů, kdy důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání soudu jinému musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citované zásady zakotvené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci. Zákon přitom výslovně zakotvuje právo účastníků vyjádřit se k důvodu delegace i k soudu, k němuž má být věc delegována, aby vhodnost takového postupu mohla být zvážena i z pohledu jejich poměrů; delegací totiž nesmí být navozen stav, který by se v poměrech některého z účastníků projevil zásadně nepříznivě.

Nejvyšší soud nepovažuje samu skutečnost, že většina žalovaných má bydliště v Moravskoslezském kraji, ze dostatečně relevantní, aby odůvodňovala výjimku z uvedeného ústavního principu. Ze samotné této skutečnosti také nelze jednoznačně dovodit, že by za současného stavu řízení přikázání věci jinému soudu výrazně přispělo k rychlejšímu a hospodárnějšímu dokončení tohoto řízení. Nejvyšší soud ani nemohl přehlédnout, že s navrhovanou delegací vyslovil žalobce svůj nesouhlas, byť jej blíže neodůvodnil, a že se k návrhu nevyjádřili žalovaní Ing. K. a J. M., přičemž ze skutečnosti, že svá vyjádření nepodali, nelze dovozovat, že by proti tomuto návrhu neměli námitek.

Nejvyšší soud České republiky z výše uvedených důvodů návrhu na přikázání věci Okresnímu soudu v Ostravě z důvodu vhodnosti nevyhověl a věc podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. Okresnímu soudu v Ostravě nepřikázal.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. ledna 2010

Předsedkyně senátu:

JUDr. Danuše Novotná

Vydáno: 18. January 2010