JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 4 Nd 409/2009

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Danuše Novotné a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Petra Šabaty v právní věci oprávněného G. M. A., a. s., proti povinné M. M. pro vymožení částky 21.868,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Mladé Boleslavi pod sp. zn. 6 Nc 5235/2008, o určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 o. s. ř., t a k t o :

Věc, vedenou u Okresního soudu v Mladé Boleslavi pod sp. zn. 6 Nc 5235/2008, p r o j e d n á a r o z h o d n e Obvodní soud pro Prahu 6.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Mladé Boleslavi usnesením ze dne 19. 10. 2009, sp. zn. 6 Nc 5235/2008, vyslovil svoji místní nepříslušnost a věc podle § 11 odst. 3 o. s. ř. předložil Nejvyššímu soudu ČR k rozhodnutí o určení místně příslušného soudu.

V odůvodnění tohoto usnesení uvedl, že oprávněná podala u tohoto soudu návrh na nařízení exekuce a pověření soudního exekutora ze dne 25. 2. 2008 s tím, že v návrhu bylo uvedeno bydliště povinné v M. B.

Okresní soud v Mladé Boleslavi rozhodl usnesením ze dne 7. 4. 2008, sp. zn. 6 Nc 5235/2008, kterým návrhu na nařízení exekuce vyhověl. V odvolání proti tomuto usnesení vnesla povinná námitku místní nepříslušnosti Okresního soudu v Mladé Boleslavi. K tomuto odvolání Krajský soud v Praze usnesením zrušil rozhodnutí soudu prvního stupně s tím, že s ohledem na řádně vznesenou námitku místní příslušnosti je třeba, aby se soud prvního stupně nejprve zabýval touto námitkou.

Okresní soud v Mladé Boleslavi zjistil, že povinná má v současné době bydliště ve V. B. V podání ze dne 25. 9. 2008 sice povinná označila za místně příslušný Obvodní soud pro Prahu 6 vzhledem k tomu, že má již od roku 2006 evidované podle zvláštního předpisu bydliště v Č. r. na adrese P., avšak sama uvedla, že jde o byt její babičky a ve skutečnosti se zdržuje ve V. B. Ze zprávy soudního exekutora Okresní soud v Mladé Boleslavi ověřil, že se nepodařilo zjistit žádný majetek povinné v Č. r.

Okresní soud v Mladé Boleslavi dospěl k závěru, že ve věci je s ohledem na ustanovení kapitoly II odd. 6 čl. 22 Nařízení Rady ES č. 44/2001 dána pravomoc soudů České republiky. Současně tento soud konstatoval, že se nepodařilo zjistit místně příslušný soud dle ustanovení § 45 odst. 2 exekučního řádu.

Z těchto důvodů Okresní soud v Mladé Boleslavi podstoupil věc podle § 11 odst. 3 tr. řádu k rozhodnutí, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle § 45 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti a o změně dalších zákonů (exekuční řád) je věcně příslušným exekučním soudem v prvním stupni okresní soud.

Podle § 45 odst. 2 exekučního řádu místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má bydliště povinný, je-li fyzickou osobou, a nemá-li bydliště, soud, v jehož obvodu se zdržuje. Má-li povinný, který je fyzickou osobou, bydliště na více místech, jsou místně příslušnými všechny soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale. Nemá-li povinný bydliště v České republice ani se v ní nezdržuje, je příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek; má-li majetek v obvodu více soudů, je příslušným soud, kterému byla jako právnímu doručena žádost exekutora o udělení pověření nebo návrh na provedení exekuce. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo.

V daném případě není zpochybněno, že věc patří do pravomoci českých soudů a je zřejmé, že nelze určit soud povinné ve smyslu § 45 odst. 2 exekučního řádu, neboť se nezdržuje v České republice, a není ani známo místo, kde má nějaký majetek postižitelný exekucí.

Protože jsou splněny předpoklady stanovené v § 11 odst. 3 o. s. ř., rozhodl Nejvyšší soud tak, že věc projedná a rozhodne ten soud, který jako soud místně příslušný uvedla v dosavadním řízení v rámci své námitky místní nepříslušnosti soudu sama povinná. Nejvyšší soud proto podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. určil Obvodní soud pro Prahu 6 soudem, který výše označenou věc projedná a rozhodne.

Proti tomuto usnesení n e n í přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. prosince 2009

JUDr. Danuše Novotná

předsedkyně senátu

Vydáno: 16. December 2009