JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 4 Nd 403/2009

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pácala a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Petra Šabaty v právní věci žalobkyně T.d.,a.s., proti žalovanému M. R., o 950,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Karviné – pobočka v Havířově pod sp. zn. 172 EC 43/2009, o návrhu na určení místní příslušnosti soudu podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř.,t a k t o :

Věc vedenou u Okresního soudu v Karviné – pobočka v Havířově pod sp. zn. 172 EC 43/2009 projedná a rozhodne Okresní soud v Karviné – pobočka v Havířově.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobkyně podala ve výše uvedené věci u Okresního soudu v Karviné – pobočka v Havířově návrh na vydání elektronického platebního rozkazu (soudu doručeno dne 2. 4. 2009). Okresní soudu v Karviné – pobočka v Havířově však následně usnesením ze dne 16. 10. 2009, sp. zn. 172 EC 43/2009, vyslovil ve věci svou místní nepříslušnost s tím, že po právní moci tohoto usnesení bude věc předložena Nejvyššímu soudu České republiky k určení, který soud věc projedná a rozhodne.

Z ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. vyplývá, že jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení. Podle § 84 o. s. ř. je k řízení příslušný obecný soud účastníka, proti němuž návrh směřuje (žalovaného), není-li stanoveno jinak. Podle § 85 odst. 1 o. s. ř. nestanoví-li zákon jinak, je obecným soudem fyzické osoby okresní soud, v jehož obvodu má bydliště a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje.

Z předloženého spisového materiálu je zřejmé, že žalobkyně v návrhu na zahájení řízení uvedla bydliště žalovaného H. Z výpisu z centrální evidence obyvatel bylo Okresním soudem v Karviné – pobočka v Havířově zjištěno, že žalovaný má na uvedené adrese hlášen pobyt od 27. 9. 2006 a že se jedná o ohlašovnu ve smyslu zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Na této adrese si však žalovaný doručované soudní zásilky nevyzvedává a žádná jiná adresa, kde by mohl být případně zastižen, zjištěna nebyla. Protože se nepodařilo zjistit, zda má žalovaný bydliště v České republice nebo zda se v České republice zdržuje či nikoli, nelze postupovat ani podle ustanovení § 86 odst. 1 o. s. ř.

Vzhledem ke skutečnosti, že se v projednávané věci nepodařilo zjistit ani místo bydliště žalovaného ani místo, kde se žalovaný v době podání návrhu na zahájení zdržoval, shledal Nejvyšší soud České republiky podmínky pro určení místně příslušného soudu ve smyslu § 11 odst. 3 o. s. ř.

S ohledem na zásadu rychlosti a hospodárnosti řízení rozhodl Nejvyšší soud České republiky tak, že jako soud příslušný k projednání a rozhodnutí předmětné věci určil Okresní soud v Karviné – pobočka v Havířově, u něhož bylo řízení zahájeno.

P o u č e n í :Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. prosince 2009

JUDr. Jiří Pácal

předseda senátu

Vydáno: 16. December 2009