JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 4 Nd 401/2009

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Danuše Novotné a JUDr. Petra Šabaty ve věci žalobkyně: T. d. a. s., proti žalovanému: E. Ž. o 968,- Kč s příslušenstvím, vedeno u Okresního soudu v Karviné – pobočka v Havířově pod sp. zn. 166 EC 38/2009, o určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 o. s. ř. t a k t o :

Určuje se, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Karviné – pobočka v Havířově.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Karviné – pobočka v Havířově předložil Nejvyššímu soudu shora označenou věc k rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř. o tom, který soud věc projedná a rozhodne, neboť podmínky místní příslušnosti, podle nichž by bylo možno určit příslušný soud, chybějí nebo je nelze zjistit.

Podle ustanovení § 85 odst. 1 o. s. ř. je obecným soudem fyzické osoby okresní soud, v jehož obvodu má bydliště a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje. Bydlištěm se rozumí místo pobytu fyzické osoby, ve kterém se zdržuje s úmyslem se tam zdržovat trvale. Jestliže bydliště nelze tímto způsobem určit, je jejím obecným soudem okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje v době zahájení řízení (Bureš, Drápal, Krčmář a kol. Občanský soudní řád, komentář 1. díl, 7. vyd. C. H. Beck 2006, str. 378).

Z předloženého spisu vyplývá, že návrh na zahájení řízení byl podán u Okresního soudu v Karviné – pobočka v Havířově, přitom jako bydliště žalovaného bylo v návrhu uvedeno O. – L. Okresní soud v Karviné – pobočka v Havířově usnesením ze dne 27. 10. 2009, sp. zn. 166 EC 38/2009 (č. l. 26) vyslovil podle § 105 odst. 2 o. s. ř. svou místní nepříslušnost a věc předložil Nejvyššímu soudu k rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř.

Z listin obsažených ve spise plynou následující skutečnosti.

Žalovanému bylo doručováno na adresu uvedenou v návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu, avšak bezvýsledně. Obálka se vrátila soudu zpět s tím, že adresát je na uvedené adrese neznámý. Soud pátral po pobytu povinného dotazy na jeho rodinu zjištěnou z centrální evidence obyvatel a zjistil, že příbuzným není známo, kde se žalovaný zdržuje s tím, že by se měl snad zdržovat na území P. Dále bylo zjištěno, že se žalovaný nenachází ve výkonu trestu ani vazby a jeho osoba není z úřední činnosti známa ani Městskému úřadu v O., tamnímu úřadu práce ani ČSSZ. Soud dále doručoval povinnému na adresu B. – S., ale i na této adrese byl povinný jako adresát neznámý.

V centrální evidenci obyvatel má žalovaný zapsán platný trvalý pobyt na adrese O. – L., okres K.

Z výše uváděného vyplývá, že místo, které je vedeno v centrální evidenci obyvatel jako adresa trvalého pobytu žalovaného, není bydlištěm žalovaného ve smyslu § 85 odst. 1 o. s. ř. Zároveň nebylo prokázáno, kde se žalovaný zdržoval v době zahájení řízení. Lze tak konstatovat, že místo jeho bydliště ani místo jeho faktického pobytu v době zahájení řízení u Okresního soudu v Karviné – pobočka v Havířově není známo.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř., jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne. Pravomoc soudů ČR k rozhodnutí v uvedené věci vyplývá z ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád v platném znění.

Podle § 10 odst. 5 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, v platném znění, změnu místa trvalého pobytu občan ohlásí ohlašovně v místě nového trvalého pobytu.

Podle § 10 odst. 6 písm. c) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel je občan povinen při ohlášení změny místa trvalého pobytu orgánu příslušnému k provedení změny v evidenci doložit vlastnictví bytu nebo domu, nebo doložit oprávněnost užívání bytu, anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. V opačném případě by nemohlo dojít k zaevidování, neboť by občan nesplnil zákonné podmínky pro provedení tohoto správního úkonu.

Z výše uváděného lze dovodit vztah žalovaného k obci O. – L., v okrese K., která se nachází v obvodu Okresního soudu v Karviné – pobočka v Havířově. Za daného stavu věci, kdy nejsou známa jiná relevantní kriteria, se jeví jako odpovídající rozumnému uspořádání vztahu, aby věc projednal a rozhodl Okresní soud v Karviné – pobočka v Havířově.

Při určení místně příslušného soudu vycházel Nejvyšší soud především z výše uvedených hledisek a proto podle § 11 odst. 3 o. s. ř. určil, že místně příslušným k projednání a rozhodnutí věci je jmenovaný soud.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 19. ledna 2010

Předseda senátu:

JUDr. František H r a b e c

Vydáno: 19. January 2010