JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 4 Nd 398/2009

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Šabaty a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Jiřího Pácala v právní věci žalobkyně P. C., s. r. o., se sídlem v Českých Budějovicích, Rudolfovská 464/103, zastoupené JUDr. V. K., advokátem se sídlem v Č. B., proti žalované H., a. s., se sídlem v Olomouci-Hodolanech, Babičkova 1123/6, zastoupené Mgr. T. Č., advokátem se sídlem v Č. B., o zaplacení částky 436.218,00 Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 21 Cm 147/2009, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti dle § 12 odst. 2 o. s. ř., t a k t o :

Věc vedená u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 21 Cm 147/2009, se přikazuje k projednání a rozhodnutí Krajskému soudu v Českých Budějovicích.

O d ů v o d n ě n í :

Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 21. prosince 2009

Předseda senátu:

JUDr. Petr Š a b a t a

Vydáno: 21. December 2009