JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 4 Nd 370/2009

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl jako soud společně nejblíže nadřízený v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Danuše Novotné a JUDr. Petra Šabaty ve věci žalobce: J. K., bytem Pražská 1180, Pelhřimov, proti žalované: Č. r. jednající M. s. ČR, Vyšehradská 16, Praha,o odškodnění za procesní pochybení v č.j. E 1234/2002, za ztrátu a zničení žaloby pro vynětí nemovitosti z exekuční majetkové podstaty k č.j. E 2597/2002, vedeno u Okresního soudu v Pelhřimově pod sp. zn. 6 C 41/2008, o návrhu na přikázání věci podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. t a k t o:

Věc vedená u Okresního soudu v Pelhřimově pod sp. zn. 6 C 41/2008, se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Jihlavě.

Podle § 169 odst. 2 o.s.ř. usnesení neobsahuje odůvodnění, protože jím bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. prosince 2009

Předseda senátu:

JUDr. František H r a b e c

Vydáno: 16. December 2009