JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 4 Nd 365/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pácala a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Danuše Novotné ve věci dědického řízení po A. M., vedené u Okresního soudu Plzeň-jih pod sp. zn. 12 D 801/2007, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. t a k t o :

Věc vedená u Okresního soudu Plzeň-jih pod sp. zn. 12 D 801/2007 s e p ř i k a z u j e k projednání a rozhodnutí Městskému soudu v Brně.

O d ů v o d n ě n í :

Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 20. listopadu 2008

Předseda senátu:

JUDr. Jiří Pácal

Vydáno: 20. November 2008