JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 4 Nd 285/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Danuše Novotné a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Jiřího Pácala v právní věci řízení o dědictví po zemřelém J. K., vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 13 D 660/2008, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2, 3 o. s. ř. t a k t o :

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 13 D 660/2008 s e p ř i k a z u j e k projednání a rozhodnutí Městskému soudu v Brně.

O d ů v o d n ě n í :

Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 17. září 2008

Předsedkyně senátu:

JUDr. Danuše Novotná

Vydáno: 17. September 2008