JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 4 Nd 284/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl jako soud společně nejblíže nadřízený v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Danuše Novotné a JUDr. Jiřího Pácala ve věci žalobce: J. B., zastoupen JUDr. D. K., proti žalované: E. o. s., k. s., o neplatnost rozvázání pracovního poměru, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 60 C 247/2007, o návrhu na přikázání věci podle § 12 odst. 2 o. s. ř. t a k t o :

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 60 C 247/2007

s e p ř i k a z u j e k projednání a rozhodnutí Městskému soudu v Brně.

O d ů v o d n ě n í :

Podle § 169 odst. 2 o. s. ř. usnesení neobsahuje odůvodnění, protože jím bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. září 2008

Předseda senátu:

JUDr. František H r a b e c

Vydáno: 25. September 2008