JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 4 Nd 271/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl jako soud společně nejblíže nadřízený v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Danuše Novotné a JUDr. Jiřího Pácala ve věci řízení o dodatečném projednání dědictví po zůstavitelích: 1) I. H., 2) F. H., 3) J. H., za účasti: 1) K. H., 2) R. H., 3) J. H., 4) V. V. a 5) H. K., vedené u Okresního soudu v Ústí nad Orlicí pod sp. zn. 0 Nc 3502/2008, o návrhu na přikázání věci podle § 12 odst. 2 o. s. ř. t a k t o :

Věc vedená u Okresního soudu v Ústí nad Orlicí pod sp. zn. 0 Nc 3502/2008 s e n e p ř i k a z u j e k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Ostravě.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Ústí nad Orlicí předložil podle ustanovení § 12 odst. 3 o. s. ř. Nejvyššímu soudu návrh účastníka R. H., aby věc řízení o dodatečném projednání dědictví, která je u tohoto soudu vedena pod sp. zn. 0 Nc 3502/2008, byla přikázána Okresnímu soudu v Ostravě.

Navrhovatel návrh odůvodnil důvodem přiblížení řízení k místu trvalého pobytu účastníků R. H., J. H. a K. H.

Účastníci řízení byli obesláni soudem k podání vyjádření. J. H. s delegací souhlasí, K. H. se nevyjádřila, V. V. a H. K. s návrhem vyslovily nesouhlas z důvodu obtížného zabezpečení jejich účasti ve věci u navrhovaného soudu vzhledem k bydlištím těchto účastnic.

Nejvyšší soud jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána, přezkoumal podaný návrh a shledal, že v posuzovaném případě nejsou splněny zákonné podmínky na přikázání věci.

Podle § 12 odst. 2 o. s. ř. může být jinému soudu téhož stupně věc přikázána z důvodu vhodnosti.

Tyto důvody vhodnosti musí být takové povahy, aby z nich jednoznačně plynulo, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. Při posuzování podmínek delegace věci a podmínek vhodnosti má pak zásadní význam i stanovisko účastníků řízení. Nelze rovněž nezdůraznit, že postup podle § 12 odst.

2 o. s. ř. je výjimkou ze zásady, že řízení koná soud, jehož příslušnost je určena zákonem a kterou je právě proto, že jde o výjimku, nutno vykládat restriktivně.

Z tohoto důvodu se musí skutečnosti, které jsou podkladem pro delegaci, vyznačovat určitou mimořádností. Okolnost uváděná navrhovatelem, tj. že někteří z účastníků mají bydliště mimo obvod příslušného soudu, není natolik výjimečná, aby v ní bylo možno bez dalšího spatřovat důvod k přikázání věci.

Dále také nelze pominout vyjádření dalších účastníků řízení, kteří s delegací k tomuto soudu navrženou navrhovatelem nesouhlasí. Rovněž je nutno přihlédnout k tomu, že se jedná o dodatečné projednání dědictví, kdy všechna tři původní řízení byla vedena u Státního notářství v Ústí nad Orlicí resp. Okresního soudu v Ústí nad Orlicí a nově objevený majetek představují nemovitosti nacházející se rovněž v okrese Ú. n. O. Taktéž požadavek na hospodárnější řízení, pokud by bylo konáno u navrhovaného soudu, by v daném případě nebyl splněn s ohledem na skutečnost, že Okresní soud v Ústí nad Orlicí je s věcí již obeznámen.

Nejvyšší soud proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 17. září 2008

Předseda senátu:

JUDr. František H r a b e c

Vydáno: 17. September 2008