JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 33 Odo 835/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Dudy a soudců JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Ivany Zlatohlávkové v právní věci žalobkyně JUDr. D. T., zastoupené advokátkou, proti žalovaným 1) J. L. a 2) A. V. jako právním nástupcům A. V, o zaplacení částky 54.805,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Blansku pod sp. zn. 7 C 580/2001, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 1. února 2005, č. j. 37 Co 40/2003-79, takto :

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 1. února 2005, č. j. 37 Co 40/2003-79, potvrdil rozsudek Okresního soudu v Blansku ze dne 6. června 2002 č. j. 7 C 580/2001-43, ve výroku, jímž byla A. V., nar. 12. 5. 1937, uložena povinnost zaplatit žalobkyni částku 54.805,- Kč s 10 % úrokem z prodlení od 2. 9. 2000 do zaplacení; ve výroku o náhradě nákladů řízení jej změnil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal původní žalovaný A. V. nezastoupený advokátem dne 19. 5. 2005 dovolání. Dne 15. 10. 2005 dovolatel zemřel. Okresní soud v Blansku usnesením ze dne 7. března 2006, č. j. 7 C 580/2001-101, rozhodl, že v dovolacím řízení bude pokračováno s J. L. a s A. V.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „o. s. ř.“) po zjištění, že dovolání proti pravomocnému rozsudku odvolacího soudu bylo podáno včas osobou k tomu oprávněnou - účastníkem řízení (§ 240 odst. 1 o. s. ř.), shledal, že nejsou splněny podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř.]. Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem nebo notářem. Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Jelikož žalobce nebyl při podání dovolání zastoupen advokátem (a z obsahu spisu ani nevyplývá, že by sám měl právnické vzdělání) a po podání dovolání zemřel, byli jeho procesní nástupci vyzváni usnesením soudu prvního stupně ze dne 30. března 2006, č. j. 7 C 580/2001-103, aby si pro dovolací řízení zvolili ve lhůtě patnácti dnů od doručení usnesení advokáta a jeho prostřednictvím podali řádné dovolání; zároveň byli poučeni o možnosti požádat o ustanovení zástupce z řad advokátů podle § 30 o. s. ř. Současně byli poučeni, že pokud tak ve stanovené lhůtě neučiní, bude dovolací řízení zastaveno. Usnesení bylo doručeno žalované dne 7. 4. 2006 a žalovanému dne 8. 4. 2006; nedostatek advokátního zastoupení dosud neodstranili.

Z výše uvedeného plyne, že přes opatření provedená soudem prvního stupně žalovaní nesplnili zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení ve smyslu § 241 odst. 1 věty první a odst. 4 o. s. ř. Dovolací soud proto řízení o dovolání zastavil (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 věta třetí o. s. ř.).

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 2 věta první o. s. ř. za stavu, kdy žalobkyni podle obsahu spisu v této fázi řízení nevznikly žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měla vůči žalovaným právo.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 30. dubna 2008

JUDr. Václav Duda

předseda senátu

Vydáno: 30. April 2008