JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 33 Odo 45/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Zlatohlávkové a soudců Víta Jakšiče a JUDr. Václava Dudy ve věci žalobkyně T. spol. s r. o., proti žalované M. Z., o zaplacení 28.575,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 24 C 121/2005, o dovolání žalované proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 6. října 2005 č. j. 20 Co 321/2005-28, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 6. října 2005, č. j. 20 Co 321/2005-28, potvrdil rozsudek pro uznání Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 15. června 2005, č. j. 24 C 121/2005-19, kterým byla žalované uložena povinnost zaplatit žalobci 28.575,- Kč spolu s 3% úrokem od 15. 2. 2003 do zaplacení a rozhodnuto o nákladech řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná dovolání, v němž uvádí, že k podanému odporu proti platebnímu rozkazu nebylo její vinou připojeno odůvodnění a návrhy na provedení důkazů, prokazující její tvrzení.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) shledal, že dovolání bylo podáno včas osobou k tomu oprávněnou – účastnicí řízení (§ 240 odst. 1 o. s. ř.), avšak nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Je-li dovolatelem – jako v projednávané věci – fyzická osoba, musí být (nemá-li právnické vzdělání) zastoupena advokátem nebo notářem, jimiž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. 1, 2 písm. a/, odst. 4 o. s. ř.).

Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Protože dovolatelka nebyla zastoupena advokátem a z obsahu spisu nevyplývalo, že by sama měla právnické vzdělání, byla usnesením soudu prvního stupně ze dne 5. 12. 2005, č. j. 24 C 121/2005-32, správně vyzvána, aby si ve lhůtě 15 dnů od doručení usnesení pro podání dovolání v této věci zvolila zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podala řádné dovolání proti usnesení odvolacího soudu. Současně byla poučena, že dovolací řízení bude zastaveno, neuposlechne-li této výzvy. Usnesení s výzvou bylo dovolatelce doručeno dne 8. 12. 2005; ta na výzvu nereagovala. Z obsahu spisu, který byl předložen Nejvyššímu soudu ČR dne 12. 1. 2006, nevyplývá, že by dovolatelka doložila, že je zastoupena advokátem, příp. že sama má právnické vzdělání.

Z výše uvedeného je zřejmé, že zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. ve spojení s § 241 odst. 4 o. s. ř. nebyla přes opatření provedené soudem prvního stupně do dnešního dne splněna. Nejvyšší soud proto dovolací řízení pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.

Výrok o nákladech dovolacího řízení odpovídá situaci, kdy žalobkyni v dovolacím řízení nevznikly žádné náklady, na jejichž úhradu by měla jinak právo proti žalované, která procesně zavinila zastavení dovolacího řízení (§ 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věta první a § 151 odst. 1 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 28. února 2006

JUDr. Ivana Zlatohlávková, v.r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 28. February 2006