JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 33 Odo 411/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Víta Jakšiče a soudců JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Václava Dudy ve věci žalobce Z. V., proti žalovaným: 1) společnosti Z. d. p., a. s., 2) P. B., 3) D. B., 4) Ing. O. K., 5) H. K., 6) K. Š., a 7) společnosti L. F. L., a.s., o obnovu řízení, vedené u Okresního soudu v Chebu pod sp. zn. 11 C 158/2005, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 23. listopadu 2005, č. j. 13 Co 594/2005-30, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Chebu (dále jen „soud prvního stupně“) usnesením ze dne 31. srpna 2005, č. j. 11 C 158/2005-20, odmítl návrh žalobce na obnovu řízení vedeného u téhož soudu pod sp. zn. 11 C 179/94, a rozhodl o nákladech řízení.

K odvolání žalobce Krajský soud v Plzni jako soud odvolací usnesením ze dne 23. listopadu 2005, č. j. 13 Co 594/2005-30, usnesení soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Proti shora uvedenému usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání, které vzal podáním ze dne 22. února 2006 zpět.

Podle § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu (dále jen „OSŘ“) vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví. Jelikož situace předvídaná citovaným ustanovením v této věci nastala, Nejvyšší soud ČR jako soud dovolací (§ 10a OSŘ) řízení o dovolání žalobce zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty prvé, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) OSŘ tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu, když žalovaným, kterým by toto právo podle § 146 odst. 2 věty prvé OSŘ náleželo, v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 26. dubna 2006

Vít Jakšič, v.r.

předseda senátu

Vydáno: 26. April 2006