JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 33 Odo 335/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Víta Jakšiče a soudců JUDr. Ivany Zlatohlávkové a JUDr. Václava Dudy ve věci žalobce MVDr. F. Š., proti žalované České konsolidační agentuře, o zaplacení částky 220.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 7 pod sp. zn. 30 C 15/2004, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 29. srpna 2005, č. j. 11 Co 220/2005-24, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Obvodní soud pro Prahu 7 (dále jen „soud prvního stupně“) usnesením ze dne 27. ledna 2005, č. j. 30 C 15/2004-14, odmítl pro vady podle § 43 odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen „OSŘ“) podání žalobce ze dne 22. října 2003, kterým bylo zahájeno řízení ve věci zaplacení částky 220.000,- Kč s příslušenstvím, a rozhodl o nákladech řízení.

K odvolání žalobce Městský soud v Praze jako soud odvolací usnesením ze dne 29. srpna 2005, č. j. 11 Co 220/2005-24, usnesení soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání, v němž uvedl pouze to, že „důvody dovolání a dovolací návrh vypracované právním zástupcem a plná moc prokazující zastoupení ve věci dovolání komerčním právníkem bude dodáno dodatečně“.

Podle článku II bodu 3. zákona č. 59/2005 Sb., obsahujícího přechodná ustanovení k novele občanského soudního řádu provedené tímto zákonem, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (t. j. před 1. dubnem 2005) nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů. S ohledem na to, že odvolací soud v řízení o odvolání proti usnesení soudu prvního stupně postupoval podle procesních předpisů účinných před 1. 4. 2005 (článek II, bod 2. zákona č. 59/2005 Sb.), bylo i v řízení o dovolání postupováno podle občanského soudního řádu ve znění před novelou provedenou uvedeným zákonem (dále opět jen „OSŘ“).

Podle § 241 odst. 1 OSŘ není-li stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy. Podle odst. 2 a 3 téhož ustanovení odstavec 1 neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání, nebo je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a anebo v § 21b OSŘ, která má právnické vzdělání, případně je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a OSŘ, jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3 OSŘ, která má právnické vzdělání. Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu, kdy je dovolatelem fyzická osoba s právnickým vzděláním, advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b anebo v § 26a odst. 3 OSŘ, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 4 OSŘ). Podle § 241b odst. 2 OSŘ není-li splněna podmínka uvedená v § 241 OSŘ, postupuje se obdobně podle § 104 odst. 2 OSŘ. Podle posledně uvedeného ustanovení (týkajícího se jinak postupu soudu při zkoumání podmínek řízení) jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní soud k tomu vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, soud řízení zastaví.

V daném případě žalobce, který je fyzickou osobou, takže se na něj nevztahují ustanovení § 21, § 21a, § 21b a § 26a odst. 3 OSŘ, netvrdí a nedokládá, že má právnické vzdělání. Proto platí, že musí být v dovolacím řízení zastoupen advokátem či notářem a že jeho dovolání musí být advokátem či notářem též sepsáno. Soud prvního stupně ho proto správně usnesením ze dne 23. prosince 2005, č. j. 30 C 15/2004-29, vyzval (mimo jiné) k odstranění nedostatku povinného zastoupení. Současně ho poučil, že pokud nedojde k odstranění tohoto nedostatku do 15. ledna 2006, bude spis předložen dovolacímu soudu, který řízení o dovolání zastaví. Toto usnesení bylo žalobci doručeno dne 30. prosince 2005, ovšem ten na ně do současné doby nereagoval. Jelikož byl o důsledcích své nečinnosti v tomto směru poučen, nezbylo Nejvyššímu soudu ČR jako soudu dovolacímu (§ 10a OSŘ), než podle shora citovaných ustanovení řízení o jeho dovolání zastavit.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto za situace, kdy žalované, která by podle § 243b odst. 5 věty prvé, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty prvé OSŘ měla právo na jejich náhradu, v tomto řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 16. března 2006

Vít Jakšič, v.r.

předseda senátu

Vydáno: 16. March 2006