JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 33 Odo 27/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Zlatohlávkové a soudců JUDr. Blanky Moudré a Víta Jakšiče ve věci žalobkyně Mgr. M. D., proti žalovaným 1) A. P., a 2) V. P., o žalobě na obnovu řízení podané žalovanými, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 25 C 438/2004, o dovolání žalovaných proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 7. června 2005, č. j. 16 Co 236/2005-30, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žalovaní jsou povinni zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 450,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. K. K., advokáta.

O d ů v o d n ě n í :

Městský soud v Praze usnesením ze dne 7. června 2005, č. j. 16 Co 236/2005-30, potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 15. února 2005, č. j. 25 C 438/2004-16, jímž byla odmítnuta žaloba podaná žalovanými o „obnovu řízení ve věci Obvodního soudu pro Prahu 5 25 C 208/2001“ a bylo rozhodnuto o nákladech řízení. Současně rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Proti usnesení odvolacího soudu podali žalovaní dne 25. 8. 2005 dovolání následované podáními ze dne 11. 9. 2005 a 6. 10. 2005, v nichž popisují především své problémy s volbou zástupců z řad advokátů a požadují, aby jim bylo z „důvodů zvláštního zřetele hodných umožněno nemít advokáta v dovolacím řízení“.

Žalobkyně ve vyjádření k dovolání žalovaných namítla, že toto dovolání nesplňuje náležitosti stanovené občanským soudním řádem. Navrhla, aby dovolací řízení bylo podle § 241b odst. 2 o. s. ř. zastaveno, případně aby dovolání bylo jako zjevně bezdůvodné odmítnuto.

Podle článku II bodu 3. zákona č. 59/2005 Sb., obsahujícího přechodná ustanovení k novele občanského soudního řádu provedené tímto zákonem, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. před 1. dubnem 2005) nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů se projednají podle dosavadních právních předpisů. Napadené rozhodnutí odvolacího soudu bylo sice vydáno po 1. dubnu 2005, nicméně z jeho odůvodnění vyplývá, že odvolací soud odvolání projednal a rozhodl o něm podle občanského soudního řádu ve znění před novelou provedenou zákonem č. 59/2005 Sb., neboť rozhodnutí soudu prvního stupně, proti němuž směřovala žaloba na obnovu řízení, bylo vydáno přede dnem její účinnosti. Proto i o dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu bylo rozhodnuto podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. března 2005 (dále opět jen „o. s. ř.“).

Dovolání bylo podáno včas osobami k tomu oprávněnými – žalovanými, avšak nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Je-li dovolatelem fyzická osoba, musí být (nemá-li právnické vzdělání) zastoupena advokátem nebo notářem, jimiž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. 1, 2 písm. a/, odst. 4 o. s. ř.). Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Protože dovolatelé nebyli zastoupeni advokátem a z obsahu spisu nevyplývalo, že by sami měli právnické vzdělání, byli usnesením soudu prvního stupně ze dne 30. srpna 2005 č. j. 25 C 438/2004-33, vyzváni, aby ve lhůtě 10 dnů od doručení usnesení doložili soudu své právnické vzdělání či řádnou plnou moc advokáta, který dovolání sepsal, s tím, že neučiní-li tak, dovolací soud dovolací řízení zastaví. Dále byli poučeni, že zvolí-li si advokáta až poté, co bylo dovolání podáno soudu, je nezbytné, aby advokát již učiněné podání nahradil nebo doplnil podáním vlastním, případně sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje. Protože dovolání ze dne 23. 8. 2005 neobsahuje žádnou ze zákonných náležitostí, je nezbytné doplnit je vlastním podáním advokáta. Usnesení s výzvou bylo žalované doručeno dne 6. 9. 2005, žalovanému dne 21. 12. 2005. V reakci na toto usnesení žalovaní podáním došlým soudu prvního stupně dne 29. 12. 2005 sdělili, že se k věci samé již vyjádřili dne 7. 10. 2005, popsali svou nespokojenost s prací soudů i dalších státních orgánů a uvedli, že považují za „zbytečné platit za advokáta“.

Z výše uvedeného vyplývá, že zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 části věty první před středníkem o. s. ř. ve spojení s § 241 odst. 2 o. s. ř. nebyla přes provedené opatření soudem prvního stupně do dnešního dne splněna. Nejvyšší soud proto dovolací řízení pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.

V dovolacím řízení vznikly žalobkyni v souvislosti se zastoupením advokátem účelně vynaložené náklady, které spočívají v odměně za vyjádření k dovolání ve výši 375,- Kč (§ 14 odst. 3 a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb., v platném znění), s připočtením paušální částky 75,- Kč (§ 13 odst. 1, 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., v platném znění). Protože žalovaní z procesního hlediska zavinili, že dovolací řízení bylo zastaveno, soud jim podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty prvé o. s. ř. uložil, aby tyto náklady žalobkyni nahradili; ve smyslu § 149 odst. 1 o. s. ř. jsou žalovaní povinni náhradu nákladů řízení zaplatit k rukám advokáta, který žalobkyni v tomto řízení zastupoval.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

Nesplní-li povinní dobrovolně, co jim ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněná podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

V Brně 25. ledna 2006

JUDr. Ivana Zlatohlávková, v.r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 25. January 2006