JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 33 Odo 238/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Víta Jakšiče a soudců JUDr. Ivany Zlatohlávkové a JUDr. Václava Dudy ve věci žalobce L. S., proti žalovanému J. F., o zaplacení částky 7.000,- Kč, vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 8 C 294/98, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 14. května 2003, č. j. 44 Nc 118/2003-205, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Brně usnesením ze dne 15. května 2003, č. j. 44 Nc 118/2003-205, rozhodl k námitce žalobce, že soudkyně Okresního soudu v Břeclavi JUDr. Jana Kowolowská není vyloučena z projednávání a rozhodování shora uvedené věci.

Proti tomuto usnesení podal žalobce dovolání, které však vzal podáním ze dne 9. února 2006 zpět.

Podle § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu (dále jen „OSŘ“) vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví. Jelikož situace předvídaná citovaným ustanovením v této věci nastala, Nejvyšší soud ČR jako soud dovolací (§ 10a OSŘ) řízení o dovolání žalobce zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty prvé, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) OSŘ tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu, když žalovanému, kterému by toto právo podle § 146 odst. 2 věty prvé OSŘ náleželo, v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 16. března 2006

Vít Jakšič, v.r.

předseda senátu

Vydáno: 16. March 2006