JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 33 Odo 191/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Blanky Moudré a soudců JUDr. Václava Dudy a Víta Jakšiče ve věci žalobkyně M., s.r.o., proti žalovanému J. B., o zaplacení úroků z prodlení z částky 138.503,- Kč, vedené u Okresního soudu v Kutné Hoře pod sp. zn. 7 C 54/2004, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 27. července 2005, č. j. 29 Co 393/2005-129, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Původní žalobkyně Česká konsolidační agentura, se po žalovaném domáhala zaplacení úroků z prodlení z částky 138.503,- Kč. Okresní soud v Kutné Hoře rozsudkem ze dne 30. září 2004, č. j. 7 C 54/2004-46, uložil žalovanému povinnost zaplatit původní žalobkyni do tří dnů od právní moci rozsudku úroky z prodlení ve výši 0,1 % z částky 138.503,- Kč za každý den prodlení od 19. 5. 2001 do zaplacení a rozhodl o nákladech řízení.

Poté, co žalovaný uvedený rozsudek napadl odvoláním, soud prvního stupně usnesením ze dne 6. května 2005, č. j. 7 C 54/2004-112, za použití § 107a o. s. .ř. připustil, aby na místo dosavadní žalobkyně vstoupila do řízení nabyvatelka žalobou uplatněného práva společnost M., s. r. o., neboť smlouvami o postoupení pohledávek ze dne 12. 4. 2005 doložila, že jí byla původní žalobkyní postoupena pohledávka za žalovaným.

Krajský soud v Praze k odvolání žalovaného usnesením ze dne 27. července 2005, č. j. 29 Co 393/2005-129, potvrdil usnesení soudu prvního stupně. Ve shodě se soudem prvního stupně dovodil, že byly splněny zákonné předpoklady procesního nástupnictví ve smyslu § 107a o. s. ř. Žalobkyně soudu předložila smlouvy o postoupení pohledávek č. ČKA24 0021-4853780 a č. ČKA24 0021-4853799 ze dne 12. 4. 2005, které uzavřela coby postupitel se společností M., s.r.o. coby postupníkem. Odvolací soud tak pokládal za doložené, že po zahájení řízení nastala právní skutečnost, s níž zákon spojuje převod nebo přechod práva na jiného (§ 524 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění). Dosavadní žalobkyně soudu navrhla, aby na její místo do řízení vstoupila společnost M., s.r.o., která s navrhovaným postupem souhlasila. K nesouhlasu žalovaného nepřihlédl, neboť okruh účastníků řízení vymezuje výlučně žalobce a stanovisko žalovaného je proto bez významu.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalovaný (nezastoupený advokátem) u soudu prvního stupně dne 11. 11. 2005 dovolání, v němž vyjádřil obecnou nechuť s poměry v soudnictví.

Podle článku II bodu 3. přechodných ustanovení zákona č. 59/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. před 1. 4. 2005) nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů. Napadené usnesení sice bylo vydáno dne 27. 7. 2005, avšak stalo se tak po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů (čl. II bodu 2. přechodných ustanovení zákona č. 59/2005 Sb.); proto i v dovolacím řízení bylo postupováno podle občanského soudního řádu ve znění před novelou provedenou zákonem č. 59/2005 Sb. (dále opět jen „o. s. ř.“).

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) po zjištění, že dovolání proti pravomocnému usnesení odvolacího soudu bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou - účastníkem řízení (§ 240 odst. 1 o. s. ř.), shledal, že nejsou splněny podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (§ 241 odst.2 písm. a/ o. s. ř.). Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a/, advokátem nebo notářem. Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Žalovaný, který nebyl zastoupen advokátem a z obsahu spisu ani nevyplývá, že by sám měl právnické vzdělání, byl usnesením soudu prvního stupně ze dne 15. listopadu 2005, č. j. 7 C 54/2004-138, vyzván, aby si pro dovolací řízení zvolil ve lhůtě deseti dnů advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Současně byl poučen, že když tak ve stanovené lhůtě neučiní, bude dovolací řízení zastaveno. Zároveň byl upozorněn na možnost domáhat se, aby mu bylo přiznáno osvobození od soudních poplatků a aby mu byl na náklady státu ustanoven zástupce z řad advokátů.

Ačkoli bylo usnesení žalovanému doručeno dne 21. 11. 2005, v určené lhůtě plnou moc advokáta k zastupování v dovolacím řízení soudu prvního stupně nepředložil a ani jeho podání ze dne 24. 11. 2005 (podané u soudu dne 30. 11. 2005) nelze podle obsahu (§ 41 odst. 2 o. s. ř.) posoudit jako návrh o přiznání osvobození od soudních poplatků (§ 138 odst. 1 o. s. ř.) a žádost o ustanovení zástupce z řad advokátů (§ 30 o. s. ř.).

Z výše uvedeného plyne, že zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení ve smyslu § 241 odst. 1 věty první a odst. 4 o. s. ř. nebyla přes provedené opatření soudem prvního stupně žalovaným splněna. Dovolací soud proto řízení o dovolání žalovaného zastavil (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení rozhodováno nebylo, neboť rozhodnutím dovolacího soudu se řízení ve věci nekončí; o nákladech dovolacího řízení bude rozhodnuto až v rozhodnutí, kterým bude nalézací řízení ukončeno (§ 243b odst. 5 věta první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 28. února 2006

JUDr. Blanka Moudrá, v.r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 28. February 2006