JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 33 Odo 1710/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Blanky Moudré a soudců JUDr. Václava Dudy a JUDr. Ivany Zlatohlávkové v právní věci žalobce K. V., proti žalovanému V. B., o zaplacení částky 24.222,- Kč, vedené u Okresního soudu v Jindřichově Hradci pod sp. zn. 9 C 221/2005, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 12. dubna 2006, č. j. 7 Co 605/2006-34, takto :

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Českých Budějovicích rozsudkem ze dne 12. dubna 2006, č. j. 7 Co 605/2006-34, potvrdil rozsudek Okresního soudu v Jindřichově Hradci ze dne 13. prosince 2005, č. j. 9 C 221/2005-19, jímž byla zamítnuta žaloba o zaplacení částky 24.222,- Kč a bylo rozhodnuto o nákladech řízení; zároveň rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce dovolání.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „o. s. ř.“) po zjištění, že dovolání proti pravomocnému rozsudku odvolacího soudu bylo podáno včas osobou k tomu oprávněnou - účastníkem řízení (§ 240 odst. 1 o. s. ř.), shledal, že nejsou splněny podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř.]. Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem nebo notářem. Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Žalobce, který nebyl při podání dovolání zastoupen advokátem (a z obsahu spisu ani nevyplývá, že by sám měl právnické vzdělání), byl vyzván usnesením soudu prvního stupně ze dne 7. listopadu 2006, č. j. 9 C 221/2005-54, aby si pro dovolací řízení zvolil ve lhůtě deseti dnů od doručení usnesení advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání (usnesením ze dne 10. října 2006, č. j. 9 C 221/2005-51, nebylo vyhověno jeho žádosti o ustanovení zástupce z řad advokátů podle § 30 o. s. ř.). Současně byl poučen, že když tak ve stanovené lhůtě neučiní, bude dovolací řízení zastaveno. Usnesení bylo žalobci doručeno dne 9. listopadu 2006; nedostatek advokátního zastoupení dosud neodstranil.

Z výše uvedeného plyne, že přes opatření provedená soudem prvního stupně žalobce nesplnil zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení ve smyslu § 241 odst. 1 věty první a odst. 4 o. s. ř. Dovolací soud proto řízení o dovolání zastavil (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 věta třetí o. s. ř.).

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř. za stavu, kdy žalovanému podle obsahu spisu v této fázi řízení nevznikly žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měl vůči žalobci právo (§ 146 odst. 2 věta první o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 26. června 2007

JUDr. Blanka Moudrá

předsedkyně senátu

Vydáno: 26. June 2007