JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 33 Odo 154/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Blanky Moudré a soudců JUDr. Václava Dudy a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobkyně L., v. o. s., proti žalovaným 1) D. Š., a 2) P. N. (dříve Š.), jako právním nástupcům S. Š., o 4,160.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Hodoníně pod sp. zn. 6 C 412/2003, o dovolání žalované P. N. proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 28. dubna 2005, č. j. 27 Co 104/2005-132, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud ve Hodoníně (dále jen „soud prvního stupně“) usnesením ze dne 8. července 2004, č. j. 6 C 412/2003-100, rozhodl tak, že v řízení bude na straně žalovaného pokračováno s D. Š., a P. Š.

Krajský soud v Brně jako soud odvolací usnesením ze dne 28. dubna 2005, č. j. 27 Co 104/2005-132, usnesení soudu prvního stupně potvrdil. Vyšel z toho, že původní účastník řízení S. Š. dne 13. 8. 1999 zemřel a dědici po zemřelém žalovaném jsou D. Š. a P. Š. (nyní N.). Protože soud prvního stupně řádně vyšetřil podmínky procesního nástupnictví a z usnesení Okresního soudu v Hodoníně ze dne 14. 8. 2002, č. j. D 1474/99-560, nevyplývá, který z dědiců převzal povinnost, o niž v řízení jde, je usnesení soudu prvního stupně věcně správné.

Proti usnesení odvolacího soudu podala žalovaná P. N. dovolání. Vytkla odvolacímu soudu, že při rozhodování o procesním nástupnictví podle § 107 o. s. ř. nesprávně posoudil otázku procesního nástupnictví. Navrhla proto, aby napadené rozhodnutí odvolacího soudu bylo zrušeno a věc byla vrácena tomuto soudu k dalšímu řízení.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) shledal, že dovolání bylo podáno včas osobou k tomu oprávněnou – účastnicí řízení (§ 240 odst. 1 o. s. ř.), avšak nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Je-li dovolatelem – jako v projednávané věci – fyzická osoba, musí být (nemá-li právnické vzdělání) zastoupena advokátem nebo notářem, jimiž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. 1, 2 písm. a/, odst. 4 o. s. ř.).

Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, kterým se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Protože dovolatelka nebyla zastoupena advokátem a z obsahu spisu nevyplývalo, že by sama měla právnické vzdělání, byla usnesením soudu prvního stupně ze dne 6. 10. 2005, č. j. 6 C 412/2003-160, správně vyzvána, aby si ve lhůtě 10 dnů od doručení usnesení zvolila pro podání dovolání v této věci zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podala řádné dovolání proti usnesení odvolacího soudu. Současně byla poučena o následcích neuposlechnutí této výzvy. Usnesení s výzvou bylo dovolatelce doručeno dne 24. 10. 2005. Žádost dovolatelky o ustanovení zástupce byla usnesením soudu prvního stupně ze dne 16. 12. 2005, č. j. 6 C 412/2003-182, zamítnuta; toto usnesení bylo dovolatelce doručeno podle § 45b odst. 1, § 46 odst. 3 a 6, § 50b odst. 1, § 50c odst. 4 a § 57 odst. 1 a 2 o. s. ř. dne 2. ledna 2006. Z obsahu spisu, který byl předložen Nejvyššímu soudu ČR dne 1. 2. 2006, nevyplývá, že by dovolatelka doložila, že je zastoupena advokátem.

Z výše uvedeného je zřejmé, že zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. ve spojení s § 241 odst. 4 o. s. ř. nebyla přes opatření provedené soudem prvního stupně do dnešního dne splněna. Nejvyšší soud proto dovolací řízení pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 28. února 2006

JUDr. Blanka Moudrá, v.r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 28. February 2006