JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 33 Odo 1303/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Blanky Moudré a soudců JUDr. Ivany Zlatohlávkové a JUDr. Václava Dudy ve věci žalobce JUDr. P. P., proti žalovaným 1) B. H., zastoupené advokátkou, a 2) E. Z., zastoupené první žalovanou jako zákonnou zástupkyní, o zaplacení částky 26.606,60 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Nymburce pod sp. zn. 6 C 726/2001, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 30. září 2005, č. j. 25 Co 28/2004-148, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Nymburce rozsudkem ze dne 19. září 2003, č. j. 6 C 726/2001-110, zamítl žalobu o zaplacení částky 26.606,60 Kč s 12 % úroky z prodlení od 2. 4. 2001 a rozhodl o nákladech řízení. Poté, co žalobce podal proti rozsudku soudu prvního stupně odvolání, Krajský soud v Praze usnesením ze dne 23. srpna 2004, č. j. 25 Co 28/2004-144, k návrhu účastníků řízení odvolací řízení přerušil (§ 110 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění do 31. 3. 2005 - dále jen „o. s. ř.“) za současného poučení, že řízení bude zastaveno, nebude-li návrh na pokračování podán do jednoho roku (§ 111 odst. 3 o. s. ř.). Jelikož žádný z účastníků nepodal do jednoho roku od právní moci usnesení o přerušení odvolacího řízení návrh na jeho pokračování, Krajský soud v Praze usnesením ze dne 30. září 2005, č. j. 25 Co 28/2004-148, rozsudek soudu prvního stupně zrušil a řízení zastavil (§ 110 o. s. ř. ve spojení s § 111 odst. 3 o. s. ř.). Současně rozhodl o nákladech řízení před soudy obou stupňů.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání, které vzal podáním ze dne 7. 6. 2007 zcela zpět.

Podle § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví. Protože nastala situace předvídaná tímto ustanovením, Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) dovolací řízení zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm c/ o. s. ř. za situace, kdy se první žalovaná ve vyjádření k dovolání žalobce připojila k jeho námitkám ohledně postupu odvolacího soudu, který rovněž nepokládala za správný.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 24. července 2007

JUDr. Blanka Moudrá

předsedkyně senátu

Vydáno: 24. July 2007