JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 33 Odo 1295/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Dudy a soudkyň JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobkyně R. C. a. s. zastoupené JUDr. M. M., advokátem, proti žalovaným 1) E. Ú. n. O., státnímu podniku „v likvidaci“, zastoupenému JUDr. J. R., advokátem, a 2) S. š. u. p. Ú. n. O., zastoupené JUDr. P. N., advokátem, o zaplacení částky 573.680,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ústí nad Orlicí pod sp. zn. 8 C 212/2004, o dovolání žalovaného proti mezitímnímu rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 25. dubna 2006, č. j. 19 Co 349/2005-89, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Žalovaný podal dovolání proti mezitímnímu rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 25. dubna 2006, č. j. 19 Co 349/2005-89, které vzal podáním ze dne 26. listopadu 2008 zcela zpět.

Podle § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Protože nastala situace předvídaná uvedeným ustanovením, Nejvyšší soud ČR jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) dovolací řízení zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto za situace, kdy žalobkyni v této fázi řízení podle obsahu spisu nevznikly žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měla proti žalovaným právo (§ 243b odst. 5 věta první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 2 věta první o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 12. prosince 2008

JUDr. Václav Duda

předseda senátu

Vydáno: 12. December 2008