JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 33 Odo 120/2001

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobce JUDr. J. K., proti žalované V.K., o 21 125 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Vyškově pod sp. zn. 7 C 1071/97, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 29 března 2000 č. j. 19 Co 691/98 - 58, takto:

I. Řízení o dovolání žalované se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud ve Vyškově rozsudkem ze dne 31. srpna 1998 č.j. 7 C 1071/97 - 26 uložil žalované povinnost zaplatit žalobci 18 705 Kč s 15 % úrokem z prodlení ode dne 6.10.1995 do zaplacení, žalobu v rozsahu nároku na zaplacení 2 420 Kč zamítl a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

K odvolání žalované proti vyhovujícímu výroku soudu prvního stupně Krajský soud v Brně rozsudek okresního soudu ohledně povinnosti žalované zaplatit žalobci 14 600 Kč potvrdil a v rozsahu nároku na zaplacení 4 105 Kč s 15 % úrokem z částky 18 705 Kč za dobu od 6.10.1995 rozsudek okresního soudu změnil tak, že žalobu v tomto rozsahu zamítl, současně změnil výrok soudu prvního stupně o náhradě nákladů řízení a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti tomuto rozsudku podala žalobkyně dovolání. Usnesením ze dne 6. listopadu 2000 č. j. 7 C 1071/97 - 72 Okresní soud ve Vyškově žalovanou vyzval k doplnění a opravě svého podání a s poukazem na ust. § 241 o. s. ř. ji poučil o povinném zastoupení dovolatele advokátem s tím, že dovolací řízení bude zastaveno, nebudou-li vady do 10-ti dnů odstraněny.

Žalované bylo toto usnesení doručeno dne 10. listopadu 2000, přesto na výzvu soudu nijak nereagovala.

Podle ustanovení části dvanácté hlavy I bodu 17 zákona č. 30/200 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (1.1.2001) nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních předpisů projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů (tedy podle občanského soudního řádu ve znění platném do 31.12.2000 - dále jen „o. s. ř.").

Účastník může podat dovolání podle ust. § 240 odst. 1 věty první o. s. ř. do jednoho měsíce po právní moci rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Podle ust. § 241 odst. 1 o. s. ř. dovolatel musí být zastoupen advokátem, jestliže sám nemá právnické vzdělání. Podle § 241 odst. 2 o. s. ř. nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem.

Dovolání je mimořádný opravný prostředek, kterým lze napadnout pravomocné rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Mimořádnost tohoto opravného prostředku odůvodňuje požadavek, aby účastník řízení, který podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejího splnění nelze o dovolání rozhodnout.

Přestože byla žalovaná o povinném právním zastoupení poučena, právního zástupce si ani dodatečně nezvolila a ani nepožádala o jeho ustanovení soudem.

Vzhledem k tomu, že nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ust. § 241 odst. 1 věty druhé o. s. ř. nebyl přes poučení odstraněn, Nejvyšší soud řízení o dovolání žalované zastavil, aniž bylo třeba zabývat se otázkou dalších náležitostí podaného dovolání.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 4, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. března 2001

JUDr. Kateřina H o r n o c h o v á, v.r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Naděžda Solařová

Vydáno: 26. March 2001