JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 33 Odo 1025/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Dese a soudkyň JUDr. Kateřiny Hornochové a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobce JUDr. B. V., správce konkursní podstaty úpadce I. I., spol. s r. o., zastoupeného, advokátem, proti žalované M. č. P. l, zastoupené, advokátem, o zaplacení částky 7 083 333 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 12 C 180/96, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 9. srpna 2002 č. j. 13 Co 392/2002-117, takto:

Vykonatelnost rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 21. ledna 2002 č. j. 12 C 180/96-94 ve spojení s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 9. srpna 2002 č. j. 13 Co 392/2002-117 se odkládá do právní moci rozhodnutí o dovolání podaném v této věci.

O d ů v o d n ě n í :

Žalovaná podala včas dovolání proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 9. srpna 2002 č. j. 13 Co 392/2002-117, kterým odvolací soud potvrdil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 21. ledna 2002 č. j. 12 C 180/96-94 ve výroku o věci samé ve správném znění, že žalovaná je povinna zaplatit částku 7 083 333 Kč s 21% úroky od 3. 12. 1996 do zaplacení ve prospěch konkursní podstaty úpadce I. I., s. r. o., se sídlem v P. 1, U R. 8, změnil výrok o náhradě nákladů řízení a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení, a navrhla, aby dovolací soud odložil vykonatelnost rozsudků soudů obou stupňů.

Podle ustanovení § 243 o. s. ř. před rozhodnutím o dovolání může soud, který o něm má rozhodnout, odložit vykonatelnost napadeného rozhodnutí.

Vzhledem k tomu, že neprodleným výkonem rozsudku soudu prvního stupně ve spojení s rozsudkem odvolacího soudu by mohla být dovolatelce způsobena újma na jejích právech, Nejvyšší soud České republiky rozhodl, že se jejich vykonatelnost odkládá do právní moci rozhodnutí o dovolání.

Odklad vykonatelnosti povolený tímto usnesením má za následek, že provedení výkonu rozhodnutí nařízeného podle napadeného rozsudku musí být v dotčené části odloženo (§ 266 odst. 2 o. s. ř.); nebyl-li dosud výkon rozhodnutí nařízen, musí být provedení výkonu rozhodnutí odloženo ihned po jeho nařízení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 29. ledna 2003

JUDr. Zdeněk Des,v.r.

předseda senátu

Vydáno: 29. January 2003