JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 33 Cdo 755/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Blanky Moudré a soudců JUDr. Ivany Zlatohlávkové a JUDr. Václava Dudy ve věci žalobkyně České republiky - Ministerstva obrany zastoupené Vojenským úřadem pro právní zastupování Ministerstva obrany, proti žalovanému J. M., o žalobě žalovaného na obnovu řízení, vedené u Okresního soudu v Táboře pod sp. zn. 7 C 295/2006, o dovolání žalovaného proti usnesení Okresního soudu v Táboře ze dne 31. července 2007, č. j. 7 C 295/2006-39, takto :

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Táboře v záhlaví označeným usnesením rozhodl o opravě usnesení Okresního soudu v Táboře ze dne 18. července 2007, č. j. 7 C 295/2006-36, tak, že pokud se v jeho výrocích I. a II. odkazuje na usnesení Okresního soudu v Táboře, č. j. 7 C 295/2006-8, je datum vydání tohoto usnesení 27. 11. 2006, a nikoli 27. 11. 2007.

Proti tomuto usnesení podal žalovaný dovolání, v němž kritizuje postup soudu prvního stupně, a domáhá se zrušení napadeného usnesení.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) rozhoduje v občanském soudním řízení o mimořádném opravném prostředku - dovolání - proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu (srovnej § 236 odst. 1 o. s. ř.). Usnesení Okresního soudu v Táboře ze dne 31. července 2007, č. j. 7 C 295/2006-39, není rozhodnutím odvolacího soudu; jde o rozhodnutí soudu prvního stupně. Protože opravným prostředkem proti rozhodnutí soudu prvního stupně je odvolání, občanský soudní řád neupravuje funkční příslušnost soudu pro projednání dovolání podaného proti rozhodnutí soudu prvního stupně.

Jelikož nedostatek funkční příslušnosti je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení, dovolacímu soudu nezbylo, než řízení o dovolání žalovaného proti rozhodnutí soudu prvního stupně podle § 104 odst. 1 o. s. ř. ve spojení s § 243c o. s. ř. zastavit (srovnej usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 31. srpna 1999, sp. zn. 20 Cdo 1574/99, uveřejněné v časopise Soudní judikatura pod označením SJ 45/2000).

O nákladech dovolacího řízení dovolací soud nerozhodoval, jelikož jeho rozhodnutím řízení nekončí; ve věci bude ještě rozhodováno o odvolání žalovaného proti usnesení Okresního soudu v Táboře ze dne 31. 5. 2007, č. j. 7 C 295/2006-25, jímž by zamítnut návrh na obnovu řízení a bylo rozhodnuto o nákladech řízení (§ 243b odst. 5 věta první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 20. března 2008

JUDr. Blanka Moudrá

předsedkyně senátu

Vydáno: 20. March 2008