JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 33 Cdo 687/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Václava Dudy a soudců JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobkyně P. S., s.r.o., zastoupené JUDr. J. B., advokátem proti žalované M. O., o zaplacení částky 3.764,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 17 C 226/2006, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. června 2007, č. j. 15Co 190/2007-50, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobkyně podala proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne

29. června 2007, č. j. 15Co 190/2007-50, dovolání, které vzala podáním ze dne 29. ledna 2008 zpět.

Podle § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Protože nastala situace předvídaná uvedeným ustanovením, Nejvyšší soud ČR dovolací řízení zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto za situace, kdy žalované v této fázi řízení podle obsahu spisu nevznikly žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měla proti žalobkyni právo (§ 243b odst. 5 věta první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 2 věta první o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný

V Brně dne 28. února 2008

JUDr. Václav D u d a

předseda senátu

Vydáno: 28. February 2008