JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 33 Cdo 4967/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Blanky Moudré a soudců JUDr. Ivany Zlatohlávkové a JUDr. Václava Dudy ve věci žalobkyně Č. s., a. s. proti žalovaným 1) J. K., 2) M. K., 3) P. K., 4) Z. B. a 5) A. B., o zaplacení částky 883.046,75 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 40 C 20/2005, o dovolání prvního žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 15. září 2008, č. j. 51 Co 405/2008-235, takto:

Dovolání se odmítá.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobkyně se domáhala po žalovaných zaplacení částky 883.046,75 Kč, neboť neplnili své povinnosti ze smlouvy o hypotečním úvěru.

Proti platebnímu rozkazu ze dne 20. září 2004, č. j. 50 Ro 1698/2004-71, jímž Okresní soud ve Frýdku-Místku žalobě vyhověl, podali žalovaní odpor. Následně první žalovaný a druhá žalovaná podali návrh na přikázání věci Městskému soudu v Praze,

o kterém Nejvyšší soud České republiky rozhodl usnesením ze dne 31. ledna 2007, č. j. 29 Od 100/2006-180, tak, že věc vedená u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 40 C 20/2005 se k projednání a rozhodnutí Městskému soudu v Praze nepřikazuje.

První žalovaný poté namítl podjatost soudců Okresního soudu ve Frýdku-Místku a též soudců Krajského soudu v Ostravě.

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 30. listopadu 2007, č. j. 15 Nc 23/2007-205, rozhodl, že soudkyně JUDr. M. V. a JUDr. J. B. nejsou vyloučeny z projednávání a rozhodování ve věci vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod. sp. zn. 40 C 20/2005.

Proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. listopadu 2007, č. j. 15 Nc 23/2007-205, podal první žalovaný dovolání a podáním ze dne 11. 2. 2008 požádal

o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení.

Okresní soud ve Frýdku-Místku usnesením ze dne 2. května 2008, č. j. 40 C 20/2005-227, žádost prvního žalovaného u stanovení zástupce z řad advokátů

pro dovolací řízení zamítl. Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 15. září 2008, č. j. 51 Co 405/2008-235, usnesení soudu prvního stupně potvrdil. Oba soudy uzavřely, že i když bylo prvnímu žalovanému přiznáno osvobození od soudních poplatků, není splněna druhá podmínka ve smyslu § 30 odst. 1 o. s. ř., neboť v dovolacím řízení, pro něž žalovaný požaduje ustanovení zástupce z řad advokátů, nemohou být jeho zájmy nikterak ohroženy za situace, kdy jeho dovolání směřuje proti rozhodnutí, proti němuž dovolání není přípustné.Proti usnesení odvolacího soudu podal první žalovaný dovolání, ve kterém rozebírá okolnosti, za kterých došlo k čerpání hypotečního úvěru, a žádá, aby rozhodnutí odvolacího soudu bylo zrušeno. Dovolání bylo podáno včas subjektem k tomu oprávněným (§ 240 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění, dále jen „o. s. ř.“), není však přípustné.

Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Přípustnost dovolání proti usnesení odvolacího soudu je upravena v § 237,

§ 238, § 238a a v § 239 o. s. ř.

Protože usnesení, jímž odvolací soud potvrdil usnesení soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodnuto o žádosti o ustanovení zástupce, není rozhodnutím soudu

ve věci samé, nemůže být přípustnost dovolání proti takovému rozhodnutí založena podle § 237 odst. 1 o. s. ř. Ani z § 238, § 238a a § 239 o. s. ř. přípustnost dovolání nevyplývá, jelikož nejde o žádný z případů v těchto ustanoveních taxativně vyjmenovaných.

Z výše řečeného je zřejmé, že dovolání směřuje proti rozhodnutí, proti němuž není tento mimořádný opravný prostředek přípustný. Dovolací soud je proto odmítl, aniž se jím mohl věcně zabývat (§ 243b odst. 5 věta první a § 218 písm. c/ o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení nebylo rozhodováno, neboť rozhodnutím dovolacího soudu se řízení ve věci nekončí (§ 243b odst. 5 věta první, § 224 odst. 1 a

§ 151 odst. 1 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. ledna 2009

JUDr. Blanka Moudrá, v. r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 27. January 2009