JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 33 Cdo 3431/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Dudy a soudkyň JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobce J. Z., zastoupeného JUDr. M. B., advokátkou proti žalovanému S. m. B., o zrušení rozhodnutí Magistrátu města B., vedené u Městského soudu v Brně, pod sp. zn. 46 Nc 53/2005, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 19. července 2007, č. j. 19 Co 409/2006-32, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobce podal proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 19. července 2007, č. j. 19 Co 409/2006-32, dovolání, které vzal podáním ze dne 28. ledna 2008 zpět.

Podle § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Protože nastala situace předvídaná uvedeným ustanovením, Nejvyšší soud ČR dovolací řízení zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto za situace, kdy žalovanému v této fázi řízení podle obsahu spisu nevznikly žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měl proti žalobci právo (§ 243b odst. 5 věta první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 2 věta první o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 29. srpna 2008

JUDr. Václav D u d a

předseda senátu

Vydáno: 29. August 2008