JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 33 Cdo 3135/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně

JUDr. Blanky Moudré a soudců JUDr. Ivany Zlatohlávkové a JUDr. Václava Dudy

ve věci žalobce J. J., proti žalované J. O., zastoupené advokátem, o zaplacení částky 101.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Nymburce pod sp. zn. 7 C 249/2006, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne

23. října 2007, č. j. 22 Co 309/2007-141, takto :

Dovolací řízení se zastavuje.

Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Praze rozsudkem ze dne 23. října 2007, č. j. 22 Co 309/2007-141, potvrdil rozsudek Okresního soudu v Nymburce ze dne 13. března 2007, č. j.

7 C 249/2006-114, jímž byla žaloba o zaplacení částky 101.000,- Kč s 2% úrokem z prodlení ročně od 26. 8. 2003 do zaplacení zamítnuta, a bylo rozhodnuto o nákladech řízení. Současně rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce dovolání.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění - dále jen „o. s. ř.“) po zjištění, že dovolání proti pravomocnému rozsudku odvolacího soudu bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou - účastníkem řízení, se dále zaměřil na posouzení otázky, zda jsou splněny všechny podmínky dovolacího řízení.

Podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. a/ o. s. ř.). Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a/, advokátem nebo notářem. Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní soud k tomu vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Žalobce, který nebyl při podání dovolání zastoupen advokátem (a z obsahu spisu ani nevyplývá, že by měl právnické vzdělání), podal dne 11. ledna 2008 dovolání spolu s návrhem na ustanovení zástupce z řad advokátů a zároveň požádal o osvobození

od soudních poplatků. Soud prvního stupně usnesením ze dne 14. února 2008, č. j.

7 C 249/2006-161, žalobci osvobození od soudních poplatků nepřiznal a zástupce z řad advokátů mu neustanovil; odvolací soud toto usnesení potvrdil usnesením ze dne

31. března 2008, č. j. 22 Co 140/2008-182. Žalobce byl poté usnesením soudu prvního stupně ze dne 28. května 2008, č. j. 7 C 249/2006-189, vyzván, aby si pro podání dovolání zvolil advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Současně byl poučen, že pokud tak ve lhůtě 15 dnů od doručení výzvy neučiní, bude dovolací řízení zastaveno. Přestože usnesení bylo žalobci doručeno 29. května 2008, nedostatek advokátního zastoupení dosud neodstranil.

Z řečeného plyne, že přes opatření provedená soudem prvního stupně žalobce nesplnil zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení ve smyslu § 241 odst. 1 věty první a odst. 4 o. s. ř. Dovolací soud proto dovolací řízení zastavil (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 věta třetí o. s. ř.).

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věty první a § 151 odst. 1 o. s. ř. za stavu, kdy žalované

v této fázi řízení nevznikly žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měla vůči žalobci právo.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 18. června 2009

JUDr. Blanka Moudrá, v. r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 18. June 2009