JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 33 Cdo 2602/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Dudy a soudců JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Ivany Zlatohlávkové v právní věci žalobkyně JUDr. E. G., advokátky proti žalované R. Č., o zaplacení částky 125.114,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 12 C 197/2004, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 22. ledna 2008, č. j. 22 Co 412/2007-235, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Žalovaná podala dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 22. ledna 2008, č. j. 22 Co 412/2007-235.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „o. s. ř.“) po zjištění, že dovolání proti pravomocnému rozsudku odvolacího soudu bylo podáno včas osobou k tomu oprávněnou - účastníkem řízení (§ 240 odst. 1 o. s. ř.), shledal, že nejsou splněny podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř.]. Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem nebo notářem. Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Žalovaná, která nebyla při podání dovolání zastoupena advokátem (a z obsahu spisu ani nevyplývá, že by sama měla právnické vzdělání), byla vyzvána usnesením soudu prvního stupně ze dne 11. dubna 2008, č. j. 12 C 197/2004-274, aby si pro dovolací řízení zvolila ve stanovené lhůtě advokáta a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání. Současně byla poučena, že když tak neučiní, bude dovolací řízení zastaveno. Usnesení bylo žalované doručeno dne 23. 5. 2008; nedostatek advokátního zastoupení dosud neodstranila.

Z výše uvedeného plyne, že přes opatření provedená soudem prvního stupně žalovaná nesplnila zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení ve smyslu § 241 odst. 1 věty první a odst. 4 o. s. ř. Dovolací soud proto řízení o dovolání zastavil (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 věta třetí o. s. ř.).

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty prvé o. s. ř. za stavu, kdy žalobkyni podle obsahu spisu v této fázi řízení nevznikly žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měla vůči žalované právo.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. června 2008

JUDr. Václav D u d a

předseda senátu

Vydáno: 30. June 2008