JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 33 Cdo 207/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy

JUDr. Václava Dudy a soudkyň JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Ivany Zlatohlávkové

v právní věci žalobce Z. P., proti žalovanému J. P., o zaplacení částky 797.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 6 C 259/2006, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně-pobočky ve Zlíně ze dne 25. září 2007, č. j. 59 Co 393/2007-138, takto:

I. Dovolaní se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Brně-pobočka ve Zlíně usnesením ze dne 25. září 2007, č. j.

59 Co 393/2007-138, potvrdil usnesení Okresního soud ve Zlíně ze dne 10. srpna 2007, č. j. 6 C 259/2006-122, jímž bylo zastaveno řízení pro nezaplacení soudního poplatku a bylo rozhodnuto o nákladech řízení.

Přípustnost dovolání podle § 237 o. s. ř. není dána již proto, že usnesením odvolacího soudu nebylo potvrzeno nebo změněno usnesení soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodnuto o věci samé. Dovolání není přípustné ani podle § 238, § 238a a § 239 o. s. ř., protože usnesením soudu prvního stupně nebylo rozhodnuto ve věcech, které jsou taxativně vyjmenovány v § 238 a § 238a o. s. ř., a nejde rovněž o žádný

z případů uvedených v § 239 o. s. ř. (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. března 2002, sp. zn. 29 Odo 205/2002, uveřejněné v časopise Soudní judikatura pod č. 102, ročník 2002, a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. března 2006, sp. zn. 21 Cdo 972/2005, uveřejněné v časopise Soudní judikatura pod č. 115, ročník 2006).

Z uvedeného vyplývá, že dovolání žalobce směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu, proti němuž není tento mimořádný opravný prostředek přípustný. Nejvyšší soud ČR je proto podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl, aniž se mohl zabývat věcí z hlediska námitek uplatněných v dovolání.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. za stavu, kdy žalovanému podle obsahu spisu v této fázi řízení nevznikly žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měl vůči žalobci právo.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. dubna 2009

JUDr. Václav Duda, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 30. April 2009