JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 33 Cdo 1716/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Dudy a soudců JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobce Ing. E. K., zastoupeného advokátem, proti žalované Z.-V. P. a.s., zastoupené advokátem, o zaplacení 134.984,- Kč s příslušenstvím a o vzájemném návrhu o zaplacení 172.390,50 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 6 C 79/2002, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 21. února 2008, č. j. 20 Co 5/2008-128, o návrh žalobce na odložení vykonatelnosti takto:

Vykonatelnost rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 21. února 2008,

č. j. 20 Co 5/2008-128, se odkládá až do právní moci rozhodnutí o dovolání podaném v této věci.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobce podal včasné dovolání proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 21. února 2008, č. j. 20 Co 5/2008-128, a navrhl, aby dovolací soud odložil vykonatelnost napadeného rozhodnutí.

Podle § 243 o. s. ř. před rozhodnutím o dovolání může soud, který o něm má rozhodnout, odložit vykonatelnost napadeného rozhodnutí.

Vzhledem k tomu, že neprodleným výkonem rozhodnutí odvolacího soudu by mohla být dovolateli způsobena újma na jeho právech, Nejvyšší soud České republiky rozhodl, že se jeho vykonatelnost odkládá až do právní moci rozhodnutí o dovolání.

Odklad vykonatelnosti povolený tímto usnesením má za následek, že provedení výkonu rozhodnutí nařízeného podle napadeného rozsudku musí být v dotčené části odloženo (§ 266 odst. 2 o. s. ř.); nebyl-li dosud výkon rozhodnutí nařízen, musí být provedení výkonu rozhodnutí odloženo ihned po jeho nařízení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 27. května 2008

JUDr. Václav Duda

předseda senátu

Vydáno: 27. May 2008