JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 33 Cdo 1211/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Dudy a soudců JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobkyně Č. t., proti žalovanému M. H., o zaplacení 775,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Trutnově pod sp. zn. 33 C 57/2007, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 10. ledna 2008, č. j. 26 Co 648/2007-26, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Žalovaný podal podle obsahu (§ 41 odst. 2 o. s. ř.) dovolání proti v záhlaví označenému usnesení, jímž Krajský soud v Hradci Králové potvrdil usnesení ze dne 25. září 2007, č. j. 33 C 57/2007-18, kterým Okresní soud v Trutnově zastavil řízení o zaplacení částky 775,- Kč s příslušenstvím v důsledku zpětvzetí žaloby a rozhodl o náhradě nákladů řízení; současně rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Proto se Nejvyšší soud ČR jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) po zjištění, že dovolání bylo podáno včas k tomu oprávněnou osobou, zabýval nejprve tím, zda jde o dovolání přípustné.

Přípustnost dovolání podle § 237 o. s. ř. není dána, již proto, že usnesením odvolacího soudu nebylo potvrzeno usnesení soudu prvního stupně, kterým by bylo rozhodnuto ve věci samé (srovnej usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. ledna 2002, sp. zn. 29 Odo 874/2001, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod R 4/2003). Dovolání není přípustné ani podle ustanovení § 238, § 238a a § 239 o. s. ř., protože nejde o případy v těchto ustanoveních taxativně vyjmenované.

Z uvedeného vyplývá, že dovolání žalovaného směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu, proti němuž není tento mimořádný opravný prostředek přípustný; Nejvyšší soud je proto odmítl podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto za situace, kdy žalobkyni v této fázi řízení podle obsahu spisu nevznikly žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měla proti žalovanému právo (§ 243b odst. 5 věta první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř.)

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. dubna 2008

JUDr. Václav Duda, v.r.

předseda senátu

Vydáno: 30. April 2008