JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 32 Odo 883/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Dese a soudců JUDr. Kateřiny Hornochové a JUDr. Ing. Jana Huška ve věci žalobce T. v. d. v likvidaci, se sídlem v , zastoupeného JUDr. R. Z., advokátkou, se sídlem v , proti žalovanému J. H., nar., bytem v , o zaplacení částky 88 158 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Jičíně pod sp. zn. 7 C 79/2004, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 8. února 2006 č. j. 25 Co 477/2005-65, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 4.515,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. R. Z., advokátky, se sídlem v.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Jičíně rozsudkem ze dne 25. srpna 2005 č. j. 7 C 79/2004-53 uložil žalovanému zaplatit žalobci částku 88 158 Kč s úrokem z prodlení ve výši 17 516 Kč a dále 0,15% denním úrokem z prodlení z částky 88 158 Kč od 16. 3. 2004 do zaplacení a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

K odvolání žalovaného Krajský soud v Hradci Králové rozsudkem ze dne 8. února 2006 č. j. 25 Co 477/2005-65 rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalovaný dovolání.

Žalobce ve vyjádření k dovolání navrhl, aby z důvodu uvedených ve vyjádření bylo dovolání žalovaného jako zjevně bezdůvodné zamítnuto.

Jelikož při podání dovolání nebyl žalovaný zastoupen advokátem, soud prvního stupně jej usnesením ze dne 20. dubna 2006 č. j. 7 C 79/2004-70, doručeným náhradním způsobem dne 27. 4. 2006, vyzval, aby ve lhůtě 30 dnů od doručení usnesení odstranil nedostatek povinného zastoupení a zvolil si zástupce z řad advokátů a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání; současně jej upozornil, že při nesplnění uvedených povinností bude dovolací řízení zastaveno. K odstranění vady nedostatku povinného zastoupení v dovolacím řízení byl pak žalovaný opětovně vyzván Nejvyšším soudem České republiky usnesením ze dne 3. října 2008 č. j. 32 Odo 883/2006-78, jež mu bylo náhradně doručeno dne 24. 10. 2008.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 o. s. ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem, jestliže nemá právnické vzdělání buď sám, nebo jeho zaměstnanec (člen), který za něj jedná. Z dovolání zastoupení dovolatele nevyplývá a jiné listiny toto zastoupení nebo právnické vzdělání dovolatele prokazující nebyly předloženy. Dovolatel pak nedostatek povinného zastoupení ani ve stanovené lhůtě, ani později neodstranil, ač byl o následcích nesplnění této podmínky poučen.

Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, bez jejíhož splnění nelze vydat – s výjimkou usnesení, jímž se dovolací řízení pro tento nedostatek zastavuje – rozhodnutí, kterým se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu prvního stupně do dnešního dne nedošlo, Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) podle § 243c a § 104 odst. 2 poslední věty o. s. ř. dovolací řízení zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 146 odst. 2 věty první, § 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 142 odst. 1 o. s. ř., když žalovaný z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, a náklady žalobce sestávají z odměny advokáta za zastupování účastníka v dovolacím řízení ve výši 4 440 Kč [§ 3 odst. 1, § 10 odst. 3, § 14 odst. 1, § 15 a § 18 vyhlášky č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení (advokátní tarif) ve znění účinném do 31. 8. 2006] a z paušální částky náhrady hotových výdajů advokáta ve výši 75 Kč (§ 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. ve znění účinném do 31. 8. 2006).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

Nesplní-li žalovaný dobrovolně povinnost, kterou mu ukládá toto rozhodnutí, může žalobce podat návrh na výkon rozhodnutí.

V Brně dne 19. listopadu 2008

JUDr. Zdeněk Des

předseda senátu

Vydáno: 19. November 2008