JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 32 Odo 773/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Galluse a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Františka Faldyny, CSc. v právní věci žalobkyně A. P. R. A S. P. – A., v.o.s., správkyně konkursní podstaty úpadkyně A. A., spol. s r.o., zastoupené advokátem, proti žalovaným 1) Ing. M. Z., 2) J. K., oběma zastoupeným advokátem, 3) D. D., zastoupenému advokátem, o zaplacení částky 13 650 926,- Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. 47 Cm 86/2004, o dovolání druhého žalovaného proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 8. listopadu 2005, č.j. 5 Cmo 280/2005-123, ve znění usnesení ze dne 15. listopadu 2005, č.j. 5 Cmo 280/2005-132, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Druhý žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 9 015,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení, k rukám jejího zástupce.

O d ů v o d n ě n í :

Druhý žalovaný podal dovolání proti v záhlaví označenému rozsudku Vrchního soudu v Praze, které posléze, podáním ze dne 1. prosince 2006, doručeným Nejvyššímu soudu v Brně dne 6. prosince 2006, vzal v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatele dovolací řízení podle § 243b odst. 5, věty druhé, občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. ledna 2001 (dále též jen „o. s. ř.“) zastavil.

Podle výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni – oddíl C, vložka 7516, pro obchodní firmu A. A., spol. s r.o byl v této evidenci dne 19. července 2006 vymazán konkursní správce S. B. a téhož dne zapsán konkursní správce A. P. R. A S. P. – A., v.o.s. Dovolací soud proto k této změně přihlédl v označení žalobkyně v záhlaví tohoto usnesení.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanoveními § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 o. s. ř. a § 146 odst. 2 o. s. ř. Druhý žalovaný, jenž z procesního hlediska (zpětvzetím dovolání) zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, nemá na náhradu nákladů právo a je povinen nahradit žalobkyni účelně vynaložené náklady dovolacího řízení. Náklady žalobkyně sestávají ze sazby odměny za zastupování advokátem v částce 7 500,- Kč podle § 3 odst. 1, § 10 odst. 3, § 14 odst. 1, § 15 a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a z paušální částky 75,- Kč za jeden úkon právní služby (vyjádření k dovolání) podle § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. ve znění pozdějších předpisů, při připočtení 19 % daně z přidané hodnoty ve výši 1 440,- Kč (srov. § 137 odst. 3 o. s. ř. ve znění účinném od 1. května 2004).

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může se oprávněná domáhat výkonu rozhodnutí.

V Brně 27. února 2007

JUDr. Miroslav Gallus, v.r.

předseda senátu

Vydáno: 27. February 2007