JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 32 Odo 77/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Galluse a soudců JUDr. Františka Faldyny, CSc. a JUDr. Kateřiny Hornochové v právní věci žalobců a) Ing. V. S., CSc., a b) V., spol. s r.o., proti žalované P. E. a.s., o 25 000 000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 21 Cm 80/98, o dovolání žalobce a) proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 29. března 2005, č.j. 1 Cmo 48/2005-94, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Ve vztahu mezi žalobcem a) a žalovanou nemá žádný z těchto účastníků právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Vrchní soud v Olomouci shora označeným usnesením potvrdil usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 3. ledna 2005, č.j. 21 Cm 80/98-56, v napadeném výroku o odmítnutí žaloby žalobce a) ze dne 28. února 1998 na zaplacení 25 000 000,- Kč s příslušenstvím a ve výroku o nákladech řízení ve vztahu mezi žalobcem a) a žalovanou (výrok I.). Dále rozhodl o nákladech odvolacího řízení ve vztahu mezi žalobcem a) a žalovanou (výrok II.).

Usnesení odvolacího soudu napadl žalobce a) dovoláním, v němž tvrdí, že žaloba obsahuje veškeré náležitosti potřebné k jejímu projednání.

Podle výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně – oddíl B, , byla v této evidenci dne 29. června 2006 zapsána namísto stávající obchodní firmy žalované A., a.s. její nová obchodní firma P. E. a.s. Dovolací soud proto dále jednal s takto nově označenou žalovanou.

Protože dovolatel nebyl zastoupen advokátem a z obsahu spisu nevyplývalo, že by sám měl právnické vzdělání, byl usnesením soudu prvního stupně ze dne 14. července 2005, č.j. 21 Cm 80/98-109, doručeným dne 15. července 2005 (srov. doručenku na č.l. 109 verte) vyzván, aby si ve lhůtě 10 dnů od doručení usnesení zvolil zástupcem pro dovolací řízení advokáta a aby v téže lhůtě předložil soudu řádnou plnou moc udělenou zvolenému zástupci, a to s upozorněním, že pokud tak neučiní, bude dovolací řízení zastaveno. Dovolatel však uvedený nedostatek neodstranil, a to ani poté, co soud prvního stupně pravomocně usnesením ze dne 2. prosince 2005, č.j. 21 Cm 80/98-163, doručeným dovolateli dne 16. prosince 2005 (srov. doručenku na č.l. 164 verte), zamítl žádost dovolatele na ustanovení zástupce.

Je-li dovolatelem – jako v projednávané věci – fyzická osoba, musí být (nemá-li právnické vzdělání) zastoupena advokátem nebo notářem, jimiž musí být dovolání i sepsáno [srov. § 241 odst. 1, 2 písm. a), odst. 4 občanského soudního řádu – dále též jen „o. s. ř.“].

Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit (srov. § 104 odst. 2 o. s. ř.), avšak bez jejíhož splnění nelze vydat - s výjimkou usnesení, jímž se dovolací řízení pro tento nedostatek zastavuje - rozhodnutí, kterým se řízení končí. Jelikož zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1, věty první, o. s. ř. ve spojení s ustanovením § 241 odst. 4 o. s. ř. nebyla přes řádnou výzvu soudu prvního stupně splněna, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o. s. ř. zastavil.

Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, žalované však podle obsahu spisu žádné prokazatelné náklady dovolacího řízení nevznikly. Této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2 věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5, věty první, o. s. ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z nich právo.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. dubna 2007

JUDr. Miroslav Gallus

předseda senátu

Vydáno: 25. April 2007