JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 32 Odo 628/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Galluse a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Kateřiny Hornochové v právní věci žalobců a) JUDr. J. B., a b) JUDr. R. S., advokátů, proti žalované Č. T., a. s., o zaplacení částky 2 369,59 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. 6 C 275/2004, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 10. listopadu 2005, č.j. 15 Co 165/2005-98, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Žalovaná podala dovolání proti v záhlaví označenému rozsudku Městského soudu v Praze, které posléze, faxovým podáním ze dne 22. února 2006, došlým téhož dne Obvodnímu soudu pro Prahu 3 a doplněným včasným předložením jeho originálu, vzala v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatelky dovolací řízení podle § 243b odst. 5, věty druhé, občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. ledna 2001 (dále též jen „o. s. ř.“) zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanoveními § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 o. s. ř., § 151 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř., neboť žalovaná, která z procesního hlediska (zpětvzetím dovolání) zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, nemá na náhradu těchto nákladů právo a žalobcům v souvislosti s dovolacím řízením žádné prokazatelné náklady podle obsahu spisu nevznikly.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 14. června 2006

JUDr. Miroslav Gallus, v.r.

předseda senátu

Vydáno: 14. June 2006