JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 32 Odo 507/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Dese a soudců JUDr. Františka Faldyny, CSc. a JUDr. Miroslava Galluse ve věci žalobkyně B. M., a.s., zastoupené JUDr. A. V., advokátem, proti žalované M. s.r.o., o zaplacení částky 1 325 979,90 Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 35 Cm 14/2003, o dovolání žalované proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 29. září 2005 č. j. 1 Cmo 335/2004-79, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 1. června 2004 č. j. 35 Cm 14/2003-35 zamítl žalobu, aby byla žalovaná povinna zaplatit žalobkyni částku 1 325 979,90 Kč s 18,25% úrokem z prodlení p.a. od 1. 5. 2002 do zaplacení, a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

Vrchní soud v Praze rozsudkem ze dne 29. září 2005 č. j. 1 Cmo 335/2004-79 změnil rozsudek soudu prvního stupně tak, že žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni částku 1 325 979,90 Kč s 18,25% úrokem z prodlení p.a. od 1. 5. 2002 do zaplacení, potvrdil výrok o náhradě nákladů řízení před soudem prvního stupně a rozhodl o povinnosti žalované k náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná dovolání.

Podáním ze dne 12. prosince 2007 vzala žalovaná dovolání zpět.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) po účinném zpětvzetí dovolání dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 2 o. s. ř., když se žalobkyně práva na náhradu nákladů dovolacího řízení podáním ze dne 3. ledna 2008 vzdala.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 23. ledna 2008

JUDr. Zdeněk D e s

předseda senátu

Vydáno: 23. January 2008