JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 32 Odo 449/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Dese a soudců JUDr. Františka Faldyny, CSc. a JUDr. Miroslava Galluse ve věci žalobce Č. „G. S.“, zastoupeného JUDr. V. Š., advokátem, proti žalované H. L., zastoupené JUDr. J. Č., advokátem, o zaplacení částky 4 505,91 EUR s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 31 Cm 339/2000, o dovolání žalované proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 10. listopadu 2005 č. j. 2 Cmo 290/2005-135, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Dovolání žalované proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 10. listopadu 2005 č. j. 2 Cmo 290/2005-135, kterým byl potvrzen rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. ledna 2005 č. j. 31 Cm 339/2000-101 ve výrocích pod body I a II, není přípustné podle § 237 odst. 1 písm. b) občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“) a nebylo shledáno přípustným ani podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., neboť napadený rozsudek odvolacího soudu nemá po právní stránce zásadní význam (§ 237 odst. 3 o. s. ř).

Na závěr, zda má napadené rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé zásadní význam po právní stránce (§ 237 odst. 3 o. s. ř.), lze usuzovat jen z okolností uplatněných dovolacím důvodem podle § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř.

Zásadní právní význam rozsudku odvolacího soudu nemůže založit tvrzení žalované, že v důsledku vadné dodávky šindele zanikl obchodní závazkový vztah mezi žalobcem a žalovanou a vznikl nový obchodní vztah mezi žalobcem a J. M., neboť toto tvrzení nemá oporu v hmotném právu. Soudy rovněž neučinily žádné skutkové zjištění, ze kterého by vyplýval zánik platební povinnosti žalované.

Dovolání žalované tedy směřuje proti rozhodnutí, proti němuž není tento mimořádný opravný prostředek přípustný, a proto je dovolací soud – aniž se mohl věcí dále zabývat – podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 142 odst. 1 o. s. ř., když žalovaná nebyla v dovolacím řízení úspěšná a žalobci žádné náklady dovolacího řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. ledna 2008

JUDr. Zdeněk D e s

předseda senátu

Vydáno: 23. January 2008