JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 32 Odo 322/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Františka Faldyny, Csc., a JUDr. Miroslava Galluse ve věci žalobkyně C. 2. spol. s r. o., zastoupené Mgr. M. S., advokátkou proti žalované G. P., spol. s r. o., zastoupené Mgr. S. P., advokátkou o ochranu proti nekalé soutěži, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 19 Cm 39/2002, 19 Cm 37/2002, o dovolání žalované proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 27. září 2005 č. j. 3 Cmo 64/2005 - 232, takto :

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 27. září 2005 č. j. 3 Cmo 64/2005 - 232 podala žalovaná dovolání.

Podáním ze dne 20. května 2007 došlým Nejvyššímu soudu České republiky dne 25. května 2007 vzala žalovaná dovolání zpět.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) po účinném zpětvzetí dovolání dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. zastavil.

O nákladech dovolacího řízení rozhodl dovolací soud podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř. za situace, kdy žalobkyni žádné náklady v dovolacím řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. května 2007

JUDr. Kateřina H o r n o c h o v á

předsedkyně senátu

Vydáno: 30. May 2007