JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 32 Odo 295/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Miroslava Galluse ve věci žalobců a) JUDr. J. B., a b) JUDr. R. S., obou zastoupených, advokátkou, proti žalované Č. T., a.s., zastoupené, advokátem, o zaplacení částky 3.796,80 Kč vedené u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. 6 C 277/2004, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 13. října 2005, č. j. 15 Co 184/2005-86, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobcům oprávněným společně a nerozdílně na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 1.695,75 Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám jejich zástupkyně ...

O d ů v o d n ě n í :

Žalovaná podala dovolání proti v záhlaví označenému rozsudku Městského soudu v Praze, které posléze, podáním ze dne 21. února 2006, podaným osobně u Obvodního soudu pro Prahu 3 dne 22. února 2006, vzala v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatelky dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“) zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanoveními § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 o. s. ř. a § 146 odst. 2 o. s. ř. Žalovaná, jež z procesního hlediska (zpětvzetím dovolání) zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, je povinna nahradit žalobcům účelně vynaložené náklady dovolacího řízení. Náklady žalobců sestávají z odměny za zastupování advokátem v částce 1 350 Kč podle § 3 odst. 1, § 10 odst. 3, § 14 odst. 1, § 15, § 17 odst. 2 a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a z paušální částky 75 Kč za jeden úkon právní služby (vyjádření k dovolání) podle § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. ve znění pozdějších předpisů, při připočtení 19% daně z přidané hodnoty ve výši 270,75 Kč (srov. § 137 odst. 3 o. s. ř. ve znění účinném od 1. května 2004).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

Nesplní-li žalovaná dobrovolně, co jí ukládá vykonatelné rozhodnutí, mohou žalobci podat návrh na výkon rozhodnutí.

V Brně 25. dubna 2006

JUDr. Kateřina Hornochová, v. r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 25. April 2006