JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 32 Odo 290/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Dese a soudkyň JUDr. Kateřiny Hornochové a JUDr. Dagmar Novotné ve věci žalobců a) JUDr. J. B., a b) JUDr. R. S., advokátů, proti žalované Č. T., a.s., o zaplacení částky 2 083,62 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. 6 C 282/2004, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 13. října 2005 č. j. 15 Co 180/2005-92, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobcům oprávněným společně a nerozdílně na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 1 695,75 Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám jejich zástupkyně JUDr. Z. B.

O d ů v o d n ě n í :

Žalovaná podala dovolání proti v záhlaví označenému rozsudku Městského soudu v Praze, které posléze, podáním ze dne 21. února 2006, podaným osobně u Obvodního soudu pro Prahu 3 dne 22. února 2006, vzala v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatelky dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“) zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanoveními § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 o. s. ř. a § 146 odst. 2 o. s. ř. Žalovaná, jež z procesního hlediska (zpětvzetím dovolání) zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, je povinna nahradit žalobcům účelně vynaložené náklady dovolacího řízení. Náklady žalobců sestávají z odměny za zastupování advokátem v částce 1 350 Kč podle § 3 odst. 1, § 10 odst. 3, § 14 odst. 1, § 15, § 17 odst. 2 a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a z paušální částky 75 Kč za jeden úkon právní služby (vyjádření k dovolání) podle § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů, při připočtení 19% daně z přidané hodnoty ve výši 270,75 Kč (srov. § 137 odst. 3 o. s. ř. ve znění účinném od 1. května 2004).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

Nesplní-li žalovaná dobrovolně, co jí ukládá vykonatelné rozhodnutí, mohou žalobci podat návrh na výkon rozhodnutí.

V Brně 29. března 2006

JUDr. Zdeněk Des, v.r.

předseda senátu

Vydáno: 29. March 2006