JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 32 Odo 284/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Galluse a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Kateřiny Hornochové v právní věci žalobců a) JUDr. J. B. a b) JUDr. R. S., obou zastoupených, advokátkou, proti žalované Č. T., a. s., zastoupené, advokátem, o zaplacení částky 3.697,97 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 3, pod sp. zn. 6 C 414/2004, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze dne 22. září 2005, č. j. 15 Co 193/2005-73, ve znění usnesení ze dne 13. října 2005, č. j. 15 Co 193/2005-77, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobcům oprávněným společně a nerozdílně na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 1.696,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení, k rukám jejich zástupce ...

O d ů v o d n ě n í :

Žalovaná podala dovolání proti v záhlaví označenému rozsudku Městského soudu v Praze, které posléze, podáním ze dne 21. února 2006, podaným osobně u Obvodního soudu pro Prahu 3 dne 22. února 2006, vzala v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatelky dovolací řízení podle § 243b odst. 5, věty druhé, občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. ledna 2001 (dále též jen „o. s. ř.“) zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanoveními § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 o. s. ř. a § 146 odst. 2 o. s. ř. Žalovaná, jež z procesního hlediska (zpětvzetím dovolání) zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, nemá na náhradu nákladů právo a je povinna nahradit žalobcům oprávněným společně a nerozdílně účelně vynaložené náklady dovolacího řízení. Náklady žalobců sestávají ze sazby odměny za zastupování advokátem v částce 1.350,- Kč podle § 3 odst. 1, § 10 odst. 3, § 14 odst. 1, § 15, § 17 odst. 2 a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a z paušální částky 75,- Kč za jeden úkon právní služby (vyjádření k dovolání) podle § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. ve znění pozdějších předpisů, při připočtení 19 % daně z přidané hodnoty ve výši 271,- Kč (srov. § 137 odst. 3 o. s. ř. ve znění účinném od 1. května 2004).

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

Nesplní-li povinná dobrovolně, co jí ukládá vykonatelné rozhodnutí, mohou se oprávnění domáhat výkonu rozhodnutí.

V Brně dne 20. dubna 2006

JUDr. Miroslav Gallus,v. r.

předseda senátu

Vydáno: 20. April 2006