JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 32 Odo 259/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Františka Faldyny, CSc., a JUDr. Miroslava Galluse ve věci žalobkyně A., spol. s r. o., zastoupené Mgr. J. N., advokátem proti žalované Z. R. n. L., s. r. o. zastoupené JUDr. O. B., advokátem, o zaplacení 275.683,40 Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 24 Cm 283/2001, o dovolání žalované proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 25. října 2005, č.j. 1 Cmo 351/2004-192, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů dovolacího řízení 9.015,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám zástupce žalobkyně Mgr. J. N., advokáta.

O d ů v o d n ě n í :

Dovolání žalované proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 25. října 2005 č.j. 1 Cmo 351/2004-192, kterým byl potvrzen rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 5. srpna 2004 č.j. 24 Cm 283/2001-167 ve výroku I., kterým byla uložena povinnost žalované zaplatit žalobkyni 275.683,40 Kč s příslušenstvím, není přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. b) občanského soudního řádu („o. s. ř.“) a nebylo shledáno přípustným ani podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., neboť napadený rozsudek odvolacího soudu nemá po právní stránce zásadní právní význam (§ 237 odst. 3 o. s. ř.). V dovolání byly totiž uplatněny – jak vyplývá z jeho obsahu – pouze dovolací důvody uvedené v § 241a odst. 2 písm. a) a odst. 3 o. s. ř., neboť dovolatelka vedle nedostatku v procesním postupu, resp. vad řízení, které mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci (neprovedení a nerozhodnutí o návrhu žalobkyně o provedení důkazu v řízení před soudem prvního stupně), vytkla odvolacímu soudu již pouze nesprávně resp. nedostatečně zjištěný skutkový stav věci (konkrétně nesouhlasí se skutkovým závěrem, že žalobkyně neprokázala rozsah výpadku výroby a přesnou specifikaci vad, kdy k nim došlo a jakým způsobem byly tyto vady řešeny). Dovolací důvod podle § 241a odst. 2 písm. a) o. s. ř., kterým je možno vytýkat, že řízení je postiženo vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, může být úspěšně použit pouze v případě, že je dovolání přípustné, tedy že dovolací soud dospěje k závěru o zásadním právním významu napadeného rozhodnutí; sám o sobě, i kdyby byl dán, přípustnost dovolání podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. nemůže založit. Dovolací důvod mířící na pochybení při zjišťování skutkového stavu věci nelze v případě dovolání přípustného podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. použit vůbec (srov. výslovné znění § 241a odst. 3 o. s. ř.).

Protože dovolání žalované směřuje proti rozhodnutí, proti němuž není tento mimořádný opravný prostředek přípustný, dovolací soud dovolání žalované – aniž se mohl věcí dále zabývat – podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. tak, že žalované, jejíž dovolání bylo odmítnuto, byla uložena povinnost zaplatit žalobkyni náklady, které jí vznikly v souvislosti s podáním vyjádření k dovolání prostřednictvím advokáta. Tyto náklady sestávají z odměny advokáta v částce 7.500,- Kč (§ 3 odst. 1, § 10 odst. 3, § 15 v návaznosti na § 14 odst. 1, § 16 odst. 1 a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb., v platném znění), z paušální částky náhrad hotových výdajů ve výši 75,- Kč (§ 13 odst. 1 a § 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., v platném znění) a z částky 1.440,- Kč odpovídající dani z přidané hodnoty, kterou je advokát povinen z odměny za zastupování a náhrad odvést podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (§ 137 odst. 3 o. s. ř.). Platební místo a lhůta ke splnění uložené povinnosti vyplývají z § 149 odst. 1 a § 160 odst. 1 o. s. ř.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

Nesplní-li povinná, co jí ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněná podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

V Brně dne 23. dubna 2007

JUDr. Kateřina H o r n o c h o v á

předsedkyně senátu

Vydáno: 23. April 2007