JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 32 Odo 236/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Dese a soudců JUDr. Kateřiny Hornochové a JUDr. Miroslava Galluse ve věci žalobkyně B. a.s., proti žalované T. A. H. J. s.r.o., o zaplacení částky 119 983,66 Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 27 Cm 143/2004, o dovolání žalované proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 30. září 2005 č. j. 11 Cmo 211/2005-34, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Městský soud v Praze usnesením ze dne 1. března 2005 č. j. 27 Cm 143/2004-25 odmítl odvolání žalované proti rozsudku pro uznání Městského soudu v Praze ze dne 11. ledna 2005 č. j. 27 Cm 143/2004-20 jako opožděné.

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací usnesením ze dne 30. září 2005 č. j. 11 Cmo 211/2005-34 usnesení soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti usnesení odvolacího soudu podala žalovaná dovolání, v němž uvedla, že odvolání proti rozsudku soudu prvního stupně podala u Obvodního soudu pro Prahu 4 omylem, neboť měla za to, že odvolání měla adresovat soudu, u něhož byla podána žaloba. Dovolatelka také vyslovila své přesvědčení, že její odvolání mohlo být zavčas předáno správnému soudu, když Obvodní soud pro Prahu 4 i Městský soud v Praze sídlí v jedné budově. Dovolatelka dále namítla, že své nesouhlasné stanovisko k žalobě předala soudu v listopadu 2004, rozsudek soudu prvního stupně byl vydán až 11. ledna 2005, takže v době rozhodování měl soud její vyjádření k dispozici. Navrhla zrušení usnesení odvolacího soudu i soudu prvního stupně a vrácení věci soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Podáním ze dne 30. 1. 2006 vzala žalovaná dovolání v celém rozsahu zpět.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) po účinném zpětvzetí dovolání dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé dovolací řízení zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 142 odst. 1 o. s. ř., když úspěšné žalobkyni žádné náklady dovolacího řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 29. března 2006

JUDr. Zdeněk Des, v.r.

předseda senátu

Vydáno: 29. March 2006