JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 32 Odo 1757/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Miroslava Galluse a JUDr. Františka Faldyny, CSc. v právní věci žalobce P. f. Č. r., zastoupeného advokátkou proti žalovanému S. T., zastoupenému advokátkou, o zaplacení 93.600,- Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 20 Cm 121/2000, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 19. května 2004, č. j. 20 Cm 121/2000-75, takto:

I. Řízení o „dovolání“ žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 19. května 2004, č. j. 20 Cm 121/2000-75, se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Brně rozsudkem pro zmeškání ze dne 19. května 2004, č. j. 20 Cm 121/2000-75, uložil žalovanému, aby zaplatil žalobci částku 93.600,- Kč s 0,1 % úrokem z prodlení denně od 1. 1. 1998 do zaplacení a nahradil mu náklady řízení.

Proti rozsudku soudu prvního stupně podal žalovaný dovolání, ve kterém se domáhá jeho zrušení, neboť vychází z nesprávného právního názoru. Podle dovolatele žalovaný od kupní smlouvy odstoupil, avšak žalobce na odstoupení od kupní smlouvy nereagoval. Navíc rozsudek Krajského soudu v Brně, na němž je vyznačena právní moc dne 14. 7. 2004, žalovanému nebyl v roce 2004 doručen, neboť se na své původní adrese, kde bydlel, nezdržoval.

Dovolání je ve smyslu ustanovení § 236 odst. 1 občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“) mimořádným opravným prostředkem, kterým lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu. Z uvedeného vyplývá, že dovoláním rozhodnutí soudu prvního stupně úspěšně napadnout nelze; občanský soudní řád proto také neupravuje funkční příslušnost soudu pro projednání dovolání proti takovému rozhodnutí. Tím, že žalovaný směřuje dovolání přímo proti rozhodnutí soudu prvního stupně, uvedenou podmínku dovolacího řízení opomíjí.

Jelikož nedostatek funkční příslušnosti je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení, Nejvyšší soud České republiky řízení o „dovolání“ proti rozhodnutí soudu prvního stupně, které touto vadou trpí, podle ustanovení § 104 odst. 1 o. s. ř. zastavil (shodně srov. např. důvody usnesení Nejvyššího soud uveřejněného pod číslem 10/2001 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 o. s. ř. za použití § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 2 o. s. ř.; žalovaný nebyl v tomto řízení úspěšný a žalobci žádné náklady tohoto řízení nevznikly.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. ledna 2007

JUDr. Kateřina Hornochová

předsedkyně senátu

Vydáno: 30. January 2007