JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 32 Odo 15/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Dagmar Novotné ve věci žalobce M. K., proti žalovanému Ing. M. U., o zaplacení částky 30.278,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Mělníku pod sp. zn. 30 Ro 436/2004, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 9. září 2005 č.j. 29 Co 518/2005-68, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Mělníku usnesením ze dne 4. května 2005 č.j. 30 Ro 436/2004-28 odmítl odpor podaný žalovaným proti platebnímu rozkazu Okresního soudu v Mělníku č.j. 30 Ro 436/2004-18 ze dne 31. května 2004 pro opožděnost podle § 184 odst. 3 o. s. ř.

Krajský soud v Praze usnesením ze dne 9. září 2005 č.j. 29 Co 518/2005-68 usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalovaný dovolání. Dovolatel zastává názor, že jím napadené rozhodnutí odvolacího soudu má po právní stránce zásadní význam, neboť odvolací soud posoudil otázku doručení písemnosti účastníkům řízení v rozporu s hmotným právem a dále že řízení je postiženo vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci. Dovolatel snesl ze svého pohledu argumenty na podporu jím uplatněných dovolacích důvodů a navrhl, aby dovolací soud zrušil usnesení Krajského soudu v Praze a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Dovolání není v této věci přípustné.

Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Přípustnost dovolání proti usnesení odvolacího soudu upravují ustanovení § 237 až § 239 o. s. ř.

Usnesení odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno usnesení soudu prvního stupně, kterým byl odmítnut odpor podaný žalovaným proti platebnímu rozkazu, nelze podřadit žádnému z usnesení, proti nímž zákon připouští dovolání v ustanoveních § 238, § 238a a § 239 o. s. ř.

Ustanovení § 293 odst. 3 o. s. ř. upravuje přípustnost dovolání proti usnesení odvolacího soudu, kterými byla potvrzena usnesení soudu prvního stupně, jimiž soud prvního stupně odmítl žalobu podle § 43 odst. 2 nebo jiný návrh na zahájení řízení, nebo odmítl-li podle § 208 odst. 1 o. s. ř. opožděně odvolání, a nebo odmítl-li podle § 214b odst. 1 a § 208 odst. 1 opožděné dovolání. V posuzovaném případě však soud prvního stupně odmítl odpor žalovaného proti platebnímu rozkazu podle ustanovení § 174 odst. 3 o. s. ř.

Dovolání není přípustné ani podle ustanovení § 237 o. s. ř. upravujícího přípustnost dovolání rovněž proti usnesení odvolacího soudu, ovšem pouze za podmínky, že jde o usnesení ve věci samé. Protože usnesení odvolacího soudu, kterým bylo potvrzeno usnesení soudu prvního stupně o odmítnutí odporu žalovaného proti platebnímu rozkazu, nemá povahu rozhodnutí ve věci samé (shodně srov. např. důvody usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. ledna 2002 sp. zn. 25 Cdo 2059/2001, uveřejněného v časopise Soudní judikatura č. 5, ročník 2002, pod číslem 89), není dovolání přípustné ani podle § 237 o. s. ř.

Tento závěr sebou nesené konečné posouzení podaného dovolání jako nepřípustného. Nejvyšší soud je proto, aniž ve věci nařizoval jednání (§ 243a odst. 1 věta první o. s. ř.), usnesení odmítl [§ 243b odst. 5 věta první, § 218 písm. c) o. s. ř.].

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 142 odst. 1 o. s. ř., když žalovaný s ohledem na výsledek dovolacího řízení na náhradu svých nákladů nemá právo a žalobci v souvislosti s tímto řízení žádné prokazatelné náklady nevznikly.

Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně 14. února 2006

JUDr. Kateřina Hornochová, v.r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 14. February 2006